Kommuniké från årsstämma i Guideline Geo AB (publ)

 

(NGM: GGEO) Vid årsstämman i Guideline Geo AB (publ) den 15 maj 2019 fattades följande beslut, samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats:

 

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske, samt att allt av till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget, 120 387 243 SEK, överförs i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Till styrelseledamöter valdes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma Anders Gemfors, Krister Nilsson, Eva Vati, Marcus Lannerbro och Kaj Möller genom omval. Till styrelseordförande valdes Anders Gemfors.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om styrelsearvode ska utgå med ett årligt belopp om 200 000 SEK till styrelsens ordförande, samt till övriga ledamöter med 100 000 SEK per ledamot.

Revisor

Till revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget KPMG, med auktoriserad revisorn Per Gustafsson som huvudansvarig revisor.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med i kallelsen presenterade förslag innebärandes att valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de vid utgången av augusti månad 2019 största aktieägarna, vilka vardera ombeds utse en representant.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med i kallelsen presenterade förslag. Riktlinjerna överensstämmer i sak med vad som fastställdes av årsstämman 2018.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier genom handel på NGM Equity eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde, tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt kunna använda förvärvade aktier i aktierelaterade incitamentsprogram.

Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning kan ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor. Syftet med bemyndigandet är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 1 142 800 aktier, vilket motsvarar cirka tio (10) procent av antalet aktier i bolaget.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiematchningsprogram. Avsikten är att öka deltagarnas samhörighet med bolaget vilket förväntas vara bra för bolaget på lång sikt.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00.

Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14.

www.guidelinegeo.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 klockan 14:00 CET.

Guideline Geo AB  (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.  I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar