Ändrat antal aktier och röster i Gunnebo

Under juli månad har 128 580 aktier av serie C, som tidigare emitterats och återköpts inom ramen för Gunnebos långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2015 (LTIP 2015), omvandlats till stamaktier. Antalet stamaktier har därmed ökat med 128 580 aktier och antalet aktier av serie C har minskat med lika många aktier. Antalet röster har ökat med 115 722.

Per den 31 juli 2018 uppgår det totala antalet aktier i bolaget fortsatt till 77 050 848, varav 602 267 aktier av serie C och 76 448 581 stamaktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 76 508 807,7.

GUNNEBO AB (publ) 
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel: 010-2095 026 eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com    

Denna information är sådan information som Gunnebo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2018 kl. 10.00 CET.

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare.

Om oss

Gunnebo-koncernen är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsområden: Safe Storage (36 procent av koncernens försäljning), Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och Integrated Security (23 procent). Under 2018 hade koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Prenumerera