Beslut vid Gunnebos extra bolagsstämma

Report this content

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Vid den extra bolagsstämman i Gunnebo AB (publ) som hölls idag godkändes styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Villkoren i nyemissionen berättigar den som på avstämningsdagen den 28 augusti 2019 är registrerad som aktieägare i Gunnebo att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd stamaktie. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny stamaktie. Teckningskursen är 19 kronor per stamaktie. 

Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer den att tillföra Gunnebo cirka 363 Mkr före emissionskostnader. 

Nyemissionen kommer medföra att antalet aktier ökar från 77 050 848 aktier (varav 76 448 581 stamaktier och 602 267 aktier av serie C) till högst 96 162 993 aktier (varav 95 560 726 stamaktier och 602 267 aktier av serie C). Aktiekapitalet kommer att öka från 385 254 240 kronor till högst 480 814 965 kronor. För de aktieägare som avstår att teckna aktier i nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om totalt 19 112 145 nya aktier, motsvarande cirka 19,9 procent av det totala antalet aktier i Gunnebo efter nyemissionen. 

Emissionslikviden kommer primärt att användas till att minska den tillfälligt utökade bruttoskuldsättning som förvärvet av det tjeckiska tillträdeskontrollbolaget Cominfo a.s medfört. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 240 Mkr på skuldfri basis. Resterande del av emissionslikviden kommer att användas till att öka Gunnebos finansiella handlingsutrymme genom att ytterligare minska koncernens bruttoskuldsättning, vilket möjliggör för Gunnebo att kunna ta tillvara på marknadsmöjligheter och realisera koncernens strategi för lönsam tillväxt.

Preliminär tidplan

26 augusti 2019: Sista handelsdag i Gunnebo-aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen

27 augusti 2019: Första handelsdag i Gunnebo-aktien exklusive rätt att delta i nyemissionen

28 augusti 2019: Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

28 augusti 2019: Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen

2–13 september 2019: Handel i teckningsrätter

2–17 september 2019: Teckningsperiod

2–27 september 2019: Handel i betalda tecknade aktier (BTA)

20 september 2019: Beräknad dag för offentliggörande av utfall i nyemissionen

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, Vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel. 0708-283339

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Gunnebo AB i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Gunnebo kommer endast att ske genom det prospekt som Gunnebo beräknar kunna offentliggöra omkring den 28 augusti 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Gunnebo (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Gunnebos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Gunnebo (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsområden: Safe Storage (38 procent av Koncernens försäljning), Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och Integrated Security (21 procent).

Under 2018 hade Koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.