Gunnebo delårsrapport januari-juni 2018 – inklusive nya finansiella mål

Kommentarer från Gunnebos VD och Koncernchef
Vi har gjort en strategisk översyn av Gunnebos produktportfölj och beslutat att fokusera affären runt de tre affärsenheterna Safe Storage, Cash Management och Entrance Control. Inom dessa produktområden anpassar vi nu vårt arbetssätt och vår kompetens för att bli mer kundorienterade. Samtidigt gör vi en förstärkt satsning på utveckling av både hård- och mjukvarulösningar för att skapa framtida lönsam tillväxt. I ett fjärde produktområde Integrated Security, som i stor utsträckning är en lokal integratörsaffär med lägre lönsamhet, kommer vi att jobba med att förbättra lönsamheten.

Gunnebo planerar att avyttra sin verksamhet i Frankrike, Belgien och Luxemburg
Som ett första resultat av den strategiska översynen har vi undertecknat ett erbjudande om att avyttra vår verksamhet i Frankrike, Belgien och Luxemburg. Gunnebo har för avsikt att acceptera erbjudandet som är föremål för konsultation från lokala fackföreningar och konkurrensgodkännande. Transaktionen beräknas vara genomförd under det fjärde kvartalet 2018. Verksamheten rapporteras som avvecklad verksamhet. För mer information se not 3 på sidan 20 i rapporten.

Ny organisationsstruktur
Tidigare idag kommunicerades att vi har justerat organisationsstrukturen för att återspegla skiftet i Koncernens strategiska fokus. Framöver kommer Gunnebo att ha produkt som det primära rörelsesegmentet. Vi har därför justerat Koncernens organisation för att den ska stämma överens med vår strategi och hur vi styr, följer upp och rapporterar vår affär.

För Safe Storage, Cash Management och Entrance Control kommer fokus att vara på kunder, produkter och lösningar samt genomföra en dedikerad marknadsstrategi per affärsenhet. Inom Integrated Security, som främst är en lokal integratörsaffär, ska vi utvärdera vår portfölj och arbeta med lönsamhetsförbättringar.

Som en konsekvens har även strukturen på segmenten i kvartalsrapporten förändrats. I stället för region som primärt segment rapporterar vi nu vår verksamhet i de fyra affärsenheterna Safe Storage, Cash Management, Entrance Control och Integrated Security.

Nya finansiella mål
Med ett tydligt fokus på produkt och med en organisationsstruktur som stödjer detta kommer vi att förändra våra finansiella mål. Koncernens nya finansiella mål är:

 •  Årlig försäljningstillväxt om 5 procent
 •  EBITA på >10 procent
 •  Nettolåneskuld/EBITDA på < 2,5
 •  Årlig utdelning om 30-50 procent av nettoresultatet

Hållbarhetsmålen som definierades 2016 förblir oförändrade. Mer information om Koncernens nya finansiella mål finns i tabellen nedan och på sidan 12 i denna rapport.

Kommentar till kvartalsresultatet - kvarvarande verksamhet
Under andra kvartalet har vi haft tillväxt inom både Safe Storage och Entrance Control. Tillväxten inom Safe Storage berodde huvudsakligen på god försäljningsutveckling av säkerhetsskåp till bankomater. Utvecklingen i Indien och Kina bidrog också positivt. Inom Entrance Control ökade försäljningen även under årets andra kvartal med god tillväxt både i Europa och Asia-Pacific. Inom Cash Management och Integrated Security minskade försäljningen under kvartalet. Den lägre försäljningen inom Cash Management berodde på stora projekt som fakturerades förra året. Intresset för Gunnebos kontanthanteringslösningar är stort på marknaden och vi lanserade nya lösningar för deponering under kvartalet. Inom Integrated Security minskade försäljningen, huvudsakligen på grund av att brandsäkerhetsprojektet för OKI nu är avslutat.

Kommentar till kvartalsresultatet – avvecklad verksamhet
Under det andra kvartalet var försäljningen inom avvecklad verksamhet 270 Mkr, och rörelseresultatet -21 Mkr. Inklusive transaktionsförlusten om -609 Mkr blev periodens resultat -625 Mkr. Se not 3 på sidan 20 för mer information om avyttrad verksamhet.

Framtiden
Med nytt produktfokus och ny struktur på plats känner vi sig redo att utveckla ett mer fokuserat och effektivt Gunnebo för framtiden.

Göteborg 19 juli 2018

Henrik Lange
VD och Koncernchef

April-juni 2018 

 •  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 1 248 Mkr (1 225), försäljningstillväxten var 0 procent
 •  EBITA för kvarvarande verksamhet uppgick till 66 Mkr (98) och EBITA-marginalen uppgick till 5,3 procent (8,0)
 •  Rörelseresultatet (EBIT) för kvarvarande verksamhet uppgick till 52 Mkr (81) och rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,2 procent (6,6)
 •  Periodens resultat inklusive avyttrad verksamhet uppgick till -605 Mkr (39)
 •  Resultat per aktie inklusive avyttrad verksamhet uppgick till -7,94 kronor (0,51)
 •  Fritt kassaflöde inklusive avyttrad verksamhet uppgick till -63 Mkr (-76)

Januari-juni 2018 

 •  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 2 405 Mkr (2 397), försäljningstillväxten var 0 procent
 •  EBITA för kvarvarande verksamhet uppgick till 142 Mkr (170) och EBITA-marginalen uppgick till 5,9 procent (7,1)
 •  Rörelseresultatet (EBIT) för kvarvarande verksamhet uppgick till 110 Mkr (145) och rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,6 procent (6,0)
 •  Periodens resultat inklusive avyttrad verksamhet uppgick till -607 Mkr (68)
 •  Resultat per aktie inklusive avyttrad verksamhet uppgick till -7,95 kronor (0,88)
 •  Fritt kassaflöde inklusive avyttrad verksamhet uppgick till -24 Mkr (-82)

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Inbjudan till telefonkonferens den 19 juli klockan 09.30 (CET)
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen ring in på ett av nedanstående nummer:
 

08-5664 2662
+44 20 3008 9809 

Program för telefonkonferensen 
09.25  Ring in
09.30  Sammanfattning av delårsrapporten av Gunnebos VD och koncernchef Henrik Lange samt Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson 
10.00  Frågor och svar 
10.15  Telefonkonferensen avslutas
 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Henrik Lange, Ekonomi- och finansdirektör Susanne Larsson samt Informationsdirektör Karin Wallström Nordén.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 19 juli.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Susanne Larsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39
 

 www.gunnebogroup.com  

Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 08.00 CET.  

Gunnebo (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar.samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsenheter: Safe Storage (35 procent av Koncernens försäljning), Cash Management (22 procent av Koncernens försäljning) Entrance Control (20 procent av Koncernens försäljning), och Integrated Security (23 procent av Koncernens försäljning). Under 2017 hade kvarvarande verksamhet en omsättning om 4 900 Mkr och 4 400 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Den avyttrade verksamheten omsatte 1 130 Mkr och hade 930 anställda i tre länder.  

Gunnebos aktie (GUNN) handlas på Mid Cap-listan (Industrials) på NASDAQ Stockholm.

Om oss

Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noteradpå NASDAQ Stockholm.