Gunnebo offentliggör villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen

Report this content

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Gunnebo AB (publ) offentliggjorde den 31 juli 2019 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma den 26 augusti 2019, genomföra en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Gunnebos aktieägare. Styrelsen för Gunnebo offentliggör i dag villkoren för nyemissionen.

  • Aktieägare i Gunnebo har företrädesrätt att teckna en (1) ny stamaktie per fyra (4) befintliga stamaktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:4.
  • Teckningskursen har fastställts till 19 kronor per ny stamaktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 363 Mkr före emissionskostnader.
  • Sista dagen för handel i Gunnebo-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 augusti 2019 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 augusti 2019. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 28 augusti 2019. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 2 september 2019 till och med den 13 september 2019.
  • Gunnebos tre största aktieägare, Stena Adactum AB (25,9 procent), Vätterledens Invest AB (17,7 procent) och If Skadeförsäkring AB (10,6 procent) som tillsammans innehar 54,2 procent av det totala antalet aktier* i Gunnebo har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen och teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen. Dessutom har Stena Adactum AB och Vätterledens Invest AB åtagit sig att garantera den återstående delen av nyemissionen pro rata i förhållande till sina innehav. Nyemissionen är således fullt garanterad.
  • Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämma som hålls den 26 augusti 2019.

* Exklusive 602 267 aktier av serie C som innehas av Gunnebo AB.

Bakgrund och motiv

Den 20 juni 2019 offentliggjorde Gunnebo att koncernen hade ingått avtal om att förvärva det tjeckiska tillträdeskontrollbolaget Cominfo a.s. (”Cominfo”) och den 1 juli 2019 slutfördes förvärvet efter att samtliga villkor för förvärvets genomförande hade uppfyllts. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 240 Mkr på skuldfri basis och finansierades genom att Gunnebo utnyttjade sina befintliga kreditfaciliteter. 

Genom förvärvet stärker Gunnebo sin position inom det strategiskt viktiga segmentet Entrance Control och koncernen väntas kunna realisera synergieffekter inom produktion samt forskning och utveckling. 

Cominfo är baserat i Zlin, Tjeckien, och är en globalt etablerad aktör vars internationella nätverk omfattar cirka 70 distributörer. Cominfo grundades 1990 och har cirka 160 anställda. Cominfo erbjuder säkerhetslösningar inom tillträdeskontroll och passersystem med tillhörande mjukvara. Cominfo har en årlig omsättning om cirka 140 Mkr, vilket motsvarar cirka 13 procent av Gunnebos affärsområde Entrance Controls nettoomsättning och cirka 3 procent av Gunnebos totala nettoomsättning. Cominfos EBITA-marginal är i linje med EBITA-marginalen för Gunnebos affärsområde Entrance Control.

Emissionslikviden kommer primärt att användas till att minska den tillfälligt utökade bruttoskuldsättning som förvärvet av Cominfo har medfört. Resterande del kommer att användas till att öka Gunnebos finansiella handlingsutrymme genom att ytterligare minska koncernens bruttoskuldsättning, vilket möjliggör för Gunnebo att kunna ta tillvara på marknadsmöjligheter och realisera koncernens strategi för lönsam tillväxt.

Villkor för emissionen

Aktieägare som på avstämningsdagen, den 28 augusti 2019, är registrerade aktieägare i Gunnebo har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal stamaktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd stamaktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie. Aktiekapitalet kan ökas med högst 95 560 725 kronor och det högsta antalet stamaktier som kan komma att emitteras är 19 112 145 stamaktier. Teckningskursen är fastställd till 19 kronor per stamaktie och emissionslikviden förväntas uppgå till cirka 363 Mkr före emissionskostnader.

Stamaktier kan även tecknas utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter och därutöver anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat för teckning av stamaktier, och i andra hand tilldelas övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal stamaktier som anges i respektive teckningsanmälan, samt i tredje hand tilldelas Stena Adactum AB och Vätterledens Invest AB pro rata i förhållande till ställda garantiåtaganden.

Gunnebo-aktien handlas inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen till och med den 26 augusti 2019. Teckning ska ske under teckningsperioden från och med den 2 september 2019 till och med den 17 september 2019. Handeln i teckningsrätter kommer att pågå från och med den 2 september 2019 till och med den 13 september 2019 på Nasdaq Stockholm. Även betalda tecknade aktier (BTA) kommer att handlas på Nasdaq Stockholm.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 20 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämma som kommer att hållas den 26 augusti 2019 klockan 10:00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49 i Göteborg. Kallelsen till den extra bolagsstämman finns tillgänglig på Gunnebos hemsida.

Teckningsåtagande och garantiförbindelser

Gunnebos tre största aktieägare, Stena Adactum AB (25,9 procent), Vätterledens Invest AB (17,7 procent) och If Skadeförsäkring AB (10,6 procent) som tillsammans innehar 54,2 procent av det totala antalet aktier* i Gunnebo har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen och teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen. Dessutom har Stena Adactum AB och Vätterledens Invest AB åtagit sig att garantera den återstående delen av nyemissionen pro rata i förhållande till sina innehav. Nyemissionen är således fullt garanterad.
* Exklusive 602 267 aktier av serie C som innehas av Gunnebo AB.

Preliminär tidplan 

26 augusti 2019: Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om nyemissionen

26 augusti 2019: Sista handelsdag i Gunnebo-aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen

27 augusti 2019: Första handelsdag i Gunnebo-aktien exklusive rätt att delta i nyemissionen

28 augusti 2019: Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

28 augusti 2019: Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen

2–13 september 2019: Handel i teckningsrätter

2–17 september 2019: Teckningsperiod

2–27 september 2019: Handel i betalda tecknade aktier (BTA)

20 september 2019: Beräknad dag för offentliggörande av utfall i nyemissionen

Rådgivare

SEB Corporate Finance är Global Coordinator och Joint Bookrunner medan BNP Paribas är Joint Bookrunner. Mannheimer Swartling är legal rådgivare till Gunnebo i samband med nyemissionen.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, Vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel. 0708-283339

Denna information är sådan information som Gunnebo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 klockan 10:12.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Gunnebo AB i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Gunnebo kommer endast att ske genom det prospekt som Gunnebo beräknar kunna offentliggöra omkring den 28 augusti 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Gunnebo (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Gunnebos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Gunnebo (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsområden: Safe Storage (38 procent av Koncernens försäljning), Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och Integrated Security (21 procent).

Under 2018 hade Koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.