Gunnebos företrädesemission fulltecknad

Report this content

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Sammanräkningen av resultatet av företrädesemissionen i Gunnebo AB (publ) visar att 18 984 309 stamaktier har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 127 836 stamaktier har tilldelats personer som har tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Gunnebo tillförs cirka 363 Mkr före emissionskostnader.

  • Utfallet visar att 18 984 309 stamaktier, motsvarande cirka 99,3 procent av de erbjudna stamaktierna i företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 11 668 537 stamaktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 61,1 procent av de erbjudna stamaktierna. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden har behövt utnyttjas.
  • Tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Som bekräftelse på tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som erhållit tilldelning av stamaktier, vilket beräknas ske omkring den 24 september 2019. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade stamaktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
  • Gunnebo kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 363 Mkr före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar Gunnebos aktiekapital med 95 560 725 kronor från 385 254 240 kronor till 480 814 965 kronor och antalet aktier kommer att öka med 19 112 145 stamaktier. Antalet aktier i Gunnebo kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 96 162 993 aktier, varav 95 560 726 stamaktier och 602 267 aktier av serie C.
  •  De nya stamaktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras vid Bolagsverket omkring den 24 september 2019. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) beräknas vara den 27 september 2019. De nya stamaktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 1 oktober 2019. 
  •  De nya stamaktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras vid Bolagsverket omkring den 2 oktober 2019 och förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 3 oktober 2019.

Rådgivare 
SEB Corporate Finance är Global Coordinator och Joint Bookrunner medan BNP Paribas är Joint Bookrunner. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till Gunnebo i samband med nyemissionen.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Lange, Vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-283339

________________________________________________________________________

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Gunnebo AB i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Gunnebo kommer endast att ske genom det prospekt som Gunnebo offentliggjorde den 28 augusti 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Gunnebo (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Gunnebos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Gunnebo (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsområden: Safe Storage (38 procent av Koncernens försäljning), Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och Integrated Security (21 procent).

Under 2018 hade Koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Prenumerera