Information om Covid-19 pandemins påverkan på Gunnebo

Report this content

Till följd av Covid-19 pandemin vidtar Gunnebo åtgärder för att möta de nu bedömda konsekvenserna och anpassar verksamheten för att säkerställa långsiktig finansiell stabilitet. Detta innebär bland annat temporär stängning av produktionsenheterna i Indien och Italien på grund av myndighetsbeslut, samt nödvändiga kapacitetsanpassningar och kostnadsminskningar i bolagets globala verksamhet. Gunnebo ser även en minskad efterfrågan i varierande grad inom våra affärsområden, i det första kvartalet och som förväntas fortsätta även i det andra kvartalet 2020.

Gunnebo är en global aktör vars säkerhetsprodukter och tjänster i vissa fall klassificeras som samhällsviktiga. Detta innebär fokus på att i möjligaste mån upprätthålla leveranser och nära samarbete med leverantörer och partners för att minimera konsekvenserna för bolagets kunder.

Gunnebo har till följd av myndighetsbeslut temporärt stängt produktionsenheterna i Halol (Indien) samt Lavis (Italien). Koncernens övriga sju produktionsenheter fortsätter att bedriva sin verksamhet, till exempel har fabriken i Kunshan (Kina) återupptagit produktionen efter en temporär stängning. Vidare har myndighetsbeslut även inneburit temporär stängning av lokal sälj- och serviceverksamhet på de marknader där det råder strikta restriktioner avseende rörlighet.

Gunnebo kommer att kapacitetsanpassa verksamheten till rådande förhållanden bland annat genom att utvärdera de statliga stödåtgärder som erbjuds i olika länder. Lokalt har diskussioner med myndigheter och fackliga representanter initierats för att med flexibla lösningar bibehålla vår värdefulla kompetens och därmed stödja samhällsviktig verksamhet som våra kunder utför.

Den finansiella påverkan på Gunnebo och de produktions- och leveransstörningar som blir följden av detta utvärderas för närvarande. Under innevarande kvartal och det kommande kvartalet ser vi en lägre efterfrågan på våra produkter, tjänster och serviceutbud. Detta väntas i sin tur påverka lönsamheten negativt för första kvartalet respektive andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Mot bakgrund av detta kommer vår verksamhet och kostnadsbas att anpassas kontinuerligt i syfte att säkerställa lönsamhet, behålla vår kompetens och bibehålla en hög servicenivå gentemot våra kunder.

Denna information är sådan som Gunnebo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl.13:00 CET.

För mer information kontakta:
Åke Bengtsson, Ekonomi- och Finansdirektör tel. 010-20 95 081

Isabelle Ljunggren, Director Investor Relations tel. 010-20 95 099


Gunnebokoncernen bedriver verksamhet i hela världen och tillhandahåller innovativa produkter, mjukvara och tjänster för att kontrollera flödet av värdesaker, kontanter och människor. Gunnebo erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll, säker förvaring, kontanthantering och integrerad säkerhet till kunder som främst är verksamma inom detaljhandeln, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar och bank. Koncernen har en omsättning på 5 500 Mkr och är noterad på NASDAQ Stockholm. www.gunnebogroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar