Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

Report this content

Gunnebo AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 12 april 2018 klockan 16.00 på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. 

Inregistrering från klockan 14.30. Enklare förtäring serveras från klockan 14.30.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 april 2018,

dels   anmäla sig till bolaget senast fredagen den 6 april 2018, helst före klockan 16.00, via bolagets webbplats www.gunnebogroup.com eller per telefon 010-209 50 57 eller under adress Gunnebo AB, Årsstämman, Box 5181, 402 26 Göteborg, varvid även eventuella biträden ska anmälas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltaren låta inregistrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är registrerad i aktieboken fredagen den 6 april 2018. Aktieägare bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda dag. Registreringen i eget namn kan vara tillfällig.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Gunnebo AB:s hemsida, www.gunnebogroup.com. Fullmakten i original bör insändas till Gunnebo AB i god tid före årsstämman under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis/motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 10. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Val av styrelsens ordförande
 13. Val av revisor
 14. Beslut om godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2018/2022), och (B) säkringsåtgärder med anledning av programmet innefattande (1) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, (2) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier och (3) förslag till beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2018/2022
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier
 18. Årsstämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, utseende av valberedning samt val av revisor (punkterna 1, 9 - 13)

Valberedningen för Gunnebo AB, som består av Dan Sten Olsson, ordförande (Stena Adactum), Mikael Jönsson (Vätterledens Invest), Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring), vilka tillsammans representerar aktieägare som innehar cirka 53 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, samt Martin Svalstedt (styrelsens ordförande), föreslår följande.

Punkt 1:      Martin Svalstedt som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9:      Sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 10:    Styrelsearvode med belopp om totalt 1 750 000 kronor, exklusive utskottsarvode, att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Ersättning för uppdrag i revisionsutskottet med belopp om 50 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till ledamot. Ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet med 50 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till ledamot. Särskild ersättning för uppdrag i styrelseutskott utgår dock inte till styrelsens ordförande. Föreslagna ersättningar är oförändrade i förhållande till tidigare år.

                   Revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 11:    Omval av ordinarie styrelseledamöterna Göran Bille, Anna Borg Saether, Charlotte Brogren, Eva Elmstedt, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt. Bo Dankis har avböjt omval. En presentation av de av valberedningen föreslagna personerna finns på bolagets hemsida: www.gunnebogroup.com.

Punkt 12:    Omval av Martin Svalstedt till styrelsens ordförande.

Punkt 13:    Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Styrelsens förslag till beslut

Utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1,20 kronor per aktie för det finansiella året 2017 och att utdelningen ska utbetalas i två delbetalningar. Styrelsen har som avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,60 kronor per aktie föreslagit måndagen den 16 april 2018 och som avstämningsdag för den andra utbetalningen om 0,60 kronor per aktie föreslagit den 16 oktober 2018. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas den första utbetalningen komma att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 19 april 2018 och den andra utbetalningen fredagen den 19 oktober 2018.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för medlemmar av Gunnebo ABs koncernledning och gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman samt för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter.

Gunnebo AB ska erbjuda de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som behövs för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare till koncernledningen. Marknadsmässighet och konkurrenskraftighet ska vara de övergripande principerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Gunnebo AB.

Koncernledningens totala ersättning ska bestå av fast lön, rörlig ersättning inkluderande långsiktiga incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. Den fasta lönen ska beakta den enskildes position, kompetens, ansvarsområden, prestation samt erfarenhet och ska normalt omprövas varje år. Den fasta lönen ska också utgöra basen för beräkning av rörlig lön. Den rörliga lönen ska vara beroende av hur på förhand bestämda kvantitativa finansiella mål uppfylls och ska vara maximerad till högst 70 procent av den fasta lönen. Varav 20 procent härrör från maximum från långsiktiga incitamentprogram.

Styrelsen ska årligen utvärdera om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte. Det är årsstämman som fattar beslut om sådana incitamentsprogram. Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att fatta beslut om ett nytt incitamentsprogram för 2018. Pensionspremier för personer i koncernledningen som är bosatta i Sverige betalas enligt en avgiftsbestämd plan. Premierna kan, beroende på ålder och lönenivå, uppgå till maximalt 35 procent av den fasta lönen. Personer i koncernledningen som är bosatta utanför Sverige får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i de länder där personerna är bosatta, företrädesvis premiebaserade lösningar. Pensionsålder ska vara 65 år. Övriga förmåner består av förmånsbil samt privat sjukvårdsförsäkring.

För personer i koncernledningen som är bosatta i Sverige är uppsägningstiden vid uppsägning från bolagets sida 12 månader och vid uppsägning från individens sida sex månader. Avgångsvederlag tillämpas inte. Personer i koncernledningen som är bosatta utanför Sverige får erbjudas uppsägningstider som är konkurrenskraftiga i de länder där personerna är bosatta, företrädesvis motsvarande de uppsägningstider som får förekomma i Sverige.

Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsens förslag till (A) inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2018/2022) och (B) säkringsåtgärder med anledning av programmet (punkt 15)

(A) Inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2018/2022)

Styrelsen för Gunnebo AB föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (”LTI 2018/2022”) för ledningsgruppen och ett antal nyckelpersoner inom Gunnebo-koncernen på i huvudsak följande villkor.

LTI 2018/2022 föreslås omfatta ca 20 anställda bestående av VD, ledningsgrupp (SVP) och andra nyckelpersoner inom koncernen (”Deltagarna”). Programmet ska omfatta högst 324 564 Gunnebo-aktier (stamaktier), varav 259 651 aktier kan tilldelas deltagarna i LTI 2018/2022 (”Prestationsaktier”) och 64 913 aktier vilka i huvudsak är avsedda att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till programmet. Deltagarna erhåller, beroende på uppfyllelsen och utvecklingen av tre olika Prestationsmål (definierat nedan) under räkenskapsåret 2018 (”Prestationsperioden”), vederlagsfritt Prestationsaktier på Tilldelningsdagen (definierat nedan).

Det maximala antalet Prestationsaktier som kan erhållas ska motsvara 20 procent av fast lön 2018 (faktiskt betalad) beräknat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie under fem handelsdagar efter offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende 2018 (innefattande dagen för offentliggörandet), avrundat till närmast jämna heltal, varvid 0,5 avrundas uppåt. Dock ska VD högst erhålla 41 261 Prestationsaktier, andra ledande befattningshavare (SVP) högst 129 960 Prestationsaktier och övriga nyckelpersoner högst 88 430 Prestationsaktier.

De prestationsmål som måste uppnås eller överträffas under Prestationsperioden för intjäning av Prestationsaktier avser (i) vinst per aktie (EPS), (ii) rörelsemarginal (EBIT) exkl. poster av engångskaraktär samt (iii) organisk tillväxt i procent (”Prestationsmålen”), varvid ettvart mål viktas med 1/3. Intjäningen baseras på den av styrelsen fastställda miniminivån respektive övre målnivån under Prestationsperioden. Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier. Om den övre målnivån uppnås eller överskrids ska full intjäning ske. Om miniminivån uppnås men inte överskrids ska tilldelning ske motsvarande 1 % av maximalt antal Prestationsaktier. Om miniminivån överskrids men den övre målnivån inte uppnås ska en linjär proportionerad tilldelning av Prestationsaktier ske. Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas till närmaste heltal.

Styrelsen beslutar om Prestationsmålen före LTI 2018/2022 erbjuds till Deltagarna. Styrelsen avser att presentera beslutade Prestationsmål samt uppfyllelsen av dessa i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende 2018.

Intjänade Prestationsaktier erhålls av Deltagarna efter årsstämman 2022 och före den 30 juni 2022 (”Tilldelningsdagen”). En förutsättning för att Deltagaren ska erhålla intjänade Prestationsaktier är (i) att deltagaren behållit sin anställning inom koncernen fram till utgången av 2021. Styrelsen kan medge begränsade undantag från kravet på anställning under hela perioden. Deltagaren har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra rätten att erhålla Prestationsaktier eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Prestationsaktierna före dessa har utbetalats på Tilldelningsdagen.

(B) Säkringsåtgärder

För att säkra leverans av Prestationsaktier samt för att täcka administrativa kostnader, främst för sociala avgifter föreslår styrelsen, i första hand, att leverans och kostnader säkras genom beslut om riktad emission av omvandlings- och inlösenbara C-aktier, med efterföljande återköp och omvandling till stamaktier samt beslut om överlåtelse av egna stamaktier till ledande befattningshavare inom LTI 2018/2022. I den händelse att erforderlig majoritet inte uppnås för detta förslag avser styrelsen, i andra hand, att ingå ett aktieswapavtal med tredje part för att säkra leverans av och kostnader hänförliga till Prestationsaktier. Aktieswapavtalet innebär att den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta Gunnebo-aktier till anställda som omfattas av LTI 2018/2022.

(1) Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier

Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i Gunnebo AB på följande villkor.

 1. Det antal C-aktier som får emitteras får uppgå till högst 324 564.
 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2019.
 3. De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas endast av en i förväg vidtalad extern part.
 4. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen) ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen.
 5. De nya aktierna av serie C ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (inlösenförbehåll).

Avsikten med bemyndigandet är att säkra Gunnebo ABs åtaganden enligt LTI 2018/2022 samt att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Prestationsaktier. I syfte att minimera Gunnebo ABs kostnader för LTI 2018/2022 har teckningskursen fastställts till aktiens kvotvärde.

(2) Bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i Gunnebo AB på följande villkor.

 1. Återköp får ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier i Gunnebo AB.
 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2019.
 3. Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 324 564.
 4. Återköp skall ske till ett pris per aktie om lägst 100 % och högst 110 % av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för aktieteckning.
 5. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant.
 6. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.
 7. Återköp ska även kunna ske av så kallad interimsaktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie.

Avsikten med bemyndigandet är att säkra Gunnebo ABs åtaganden enligt LTI 2018/2022 samt att likvidmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till Prestationsaktier.

(3) Förslag till beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2018/2022

Beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2018/2022 på följande villkor.

 1. Överlåtelse av Gunnebo-aktier får ske vederlagsfritt till deltagare inom LTI 2018/2022, varvid högst 259 651 Gunnebo-aktier får överlåtas.
 2. Rätt att vederlagsfritt förvärva Gunnebo-aktier ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma sådana personer inom koncernen som är deltagare i LTI 2018/2022, med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2018/2022.
 3. Överlåtelse av Gunnebo-aktier ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i LTI 2018/2022 har rätt att tilldelas Gunnebo-aktier.
 4. Antalet Gunnebo-aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för LTI 2018/2022 ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Eftersom LTI 2018/2022 inledningsvis i princip inte förväntas ge upphov till några sociala avgifter för Gunnebo AB (och att ett överlåtelsebeslut endast är giltigt intill nästa årsstämma) har styrelsen beslutat att inte föreslå för årsstämman 2018 att besluta om överlåtelser av egna stamaktier på en reglerad marknad för kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter. Innan eventuella överlåtelser av Gunnebo-aktier sker till deltagare i LTI 2018/2022 avser styrelsen däremot föreslå senare bolagsstämma att besluta att överlåtelser får ske av egna stamaktier på en reglerad marknad för att säkra sådana utbetalningar.

Omfattning och utspädning

Gunnebo AB har för närvarande två existerande aktiesparprogram som infördes genom beslut av årsstämman 2015 (LTI 2015) respektive 2017 (LTI 2017/2021). LTI 2015 omfattar sk. matchnings- och prestationsaktier till ledningsgruppen och ett antal nyckelpersoner inom koncernen. Inom ramen för LTI 2015 kan 103 580 matchningsaktier tilldelas, beroende på om anställningsvillkor uppfylls av deltagarna under 2018. Härutöver tillkommer 25 403 aktier som Gunnebo säljer för att täcka kostnader för sociala avgifter. Ingen tilldelning av prestationsaktier kommer att göras enligt detta program eftersom de relaterade målen inte är uppfyllda. LTI 2017/2021 omfattar sk. prestationsaktier till ledningsgruppen och ett antal nyckelpersoner inom koncernen. Ingen tilldelning av aktier kommer att ske enligt LTI 2017/2021 på grund av att målen inte uppfyllts. Av de anställda som föreslås omfattas av LTI 2018/2022, deltar 8 i tidigare incitamentsprogram (LTI 2015).

Det maximala antalet Prestationsaktier som kan tilldelas deltagare i LTI 2018/2022 uppgår till 259 651 aktier, vilket motsvarar cirka 0,34 procent av aktiekapital och röster i bolaget. Medräknas det ytterligare antal aktier som maximalt kan komma att överlåtas, vilka i huvudsak avser en kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter, så uppgår den totala omfattningen av LTI 2018/2022 till högst 324 564 aktier och den maximala utspädningseffekten för programmet uppgår till högst cirka 0,42 procent av aktiekapital och röster i Gunnebo AB.

Uppskattade kostnader och effekter på nyckeltal

Baserat på antagandet om en aktiekurs vid programmets start om 33 kronor, en årlig kursuppgång om 10 procent från programmets införande till dess att aktier erhålls cirka 4 år senare, en personalomsättning om 5 procent per år samt en bedömning av framtida utdelningar på Gunnebo-aktien beräknas den totala kostnaden för LTI 2018/2022 inklusive sociala avgifter uppgå till cirka 8,5 miljoner kronor under förutsättning av att Prestationsmålen uppnås till fullo. På årsbasis motsvarar detta cirka 0,1 procent av Gunnebo ABs totala personalkostnader under räkenskapsåret 2017. LTI 2018/2022 har ingen begränsning avseende maximal vinst för deltagarna och därför kan ingen maximal kostnad för sociala avgifter beräknas.

Med utgångspunkt i helårsresultatet för 2017 skulle kostnaderna för LTI 2018/2022, under förutsättning av att Prestationsmålen uppnås till fullo i kostnadsberäkningen ovan, få en negativ effekt om cirka 0,04 procentenheter på Gunnebo ABs rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,02 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på Gunnebo ABs finansiella resultat som förväntas uppstå genom LTI 2018/2022 överväger de kostnader som är relaterade till programmet.

Övrigt

Bolagsstämmans beslut att införa LTI 2018/2022 i enlighet med avsnitt A ovan är inte villkorat av att stämman beslutar om säkringsåtgärder i avsnitt B ovan. För giltigt beslut av årsstämman om införande av LTI 2018/2022 enligt avsnitt A ovan krävs att styrelsens förslag biträds av mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

Styrelsen föreslår att de föreslagna besluten om säkringsåtgärder enligt avsnitt B ovan fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av årsstämman om föreslagna säkringsåtgärder enligt avsnitt B ovan krävs att styrelsens förslag biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid årsstämman avgivna rösterna som de på årsstämman representerade aktierna.

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, i samband med företagsförvärv, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet ska omfatta sammanlagt högst aktier motsvarande 10 % av det totala antalet aktier i bolaget.

Skälet till den möjliga avvikelsen från företrädesrätten är att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, före årsstämman 2019, fatta beslut om överlåtelse av högst 30 000 stamaktier i syfte att kassaflödesmässigt säkra sociala avgifter som kan uppkomma till följd av LTI 2015. Sådan överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt ovan nämnda förhållanden beträffande dotterföretag.

Ytterligare information

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 14, 15, 16 och 17 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.gunnebogroup.com senast den 22 mars 2018 samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 77 050 848, varav 76 320 001 stamaktier och 730 847 C-aktier, motsvarande 76 393 085,7 röster. Samtliga C-aktier innehas av bolaget.

Göteborg i mars 2018

Gunnebo AB (publ)

Styrelsen

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare.

Taggar:

Dokument & länkar