Handelsbanken: Green Bond Impact Report 2022

Report this content

Handelsbanken har publicerat sin Green Bond Impact Report för 2022. Rapporten visar hur finansieringen av projekt som möjliggjorts genom bankens tre gröna obligationer beräknas bidra till minskade utsläpp av drygt 147 000 ton koldioxidekvivalenter.

Handelsbanken emitterar gröna obligationer och främjar därmed en hållbar utveckling genom att finansiera gröna projekt. Handelsbankens klimatmål är nettonollutsläpp av växthusgaser så snart det är möjligt, dock senast 2040. Detta mål inkluderar hela koncernen och omfattar utlåning, leasing och investeringar samt den egna verksamheten, såsom energianvändning och tjänsteresor.

Handelsbanken ser grön utlåning som ett av flera viktiga medel för att nå bankens klimatmål och har även ett mål för hållbar finansiering. Att ge ut gröna obligationer gör att vi kan finansiera våra kunders gröna och hållbara investeringar, sänka såväl utsläpp som risker kopplade till vår utlåning och är en del av arbetet att öka andelen av vår finansiering som är miljömässigt och socialt hållbar. Det kan till exempel vara grön utlåning till miljöcertifierade och energieffektiva byggnader, förnybar energi, hållbara transportlösningar, hållbart skogsbruk eller andra typer av projekt med samma syfte.

"Finanssektorn är i en unik position för att stimulera den nödvändiga omställningen och påverka hållbara resultat. Genom vårt gröna och hållbara finansieringserbjudande hoppas Handelsbanken kunna omdefiniera 'business as usual', sänka klimatrisker hos såväl kunder som banken, stödja omställningen till ett mer hållbart samhälle och utveckla finansieringsmetoder som tjänar både människor och planet", säger Catharina Belfrage Sahlstrand, Chief Sustainability and Climate Officer.

Sammanfattning Handelsbanken Green Bond Impact Report

  • Projekten som finansierats via Handelsbankens gröna obligationer bidrog under 2022 till drygt 147 000 ton undvikta CO2e-utsläpp.
  • Bankens ramverk för gröna obligationer uppdaterades i augusti 2022 och de gröna tillgångarna i enlighet med ramverket ökade till SEK 67,2 miljarder motsvarande 295 procent. Den kraftiga volymökningen förklaras i allt väsentligt av ökning av utlåning till gröna byggnader samt tillkomsten av gröna bolån bland tillgångarna som ramverket omfattar.
  • En bedömning av de gröna tillgångarnas förenlighet med EU:s taxonomi har även gjorts på ”best effort basis”. Den visar att 83 procent av de gröna tillgångarna bedöms som förenlig (”aligned”) eller högst möjligt förenlig (”most likely aligned”) med taxonomin.
  • Rapporten har granskats av PricewaterhouseCoopers AB
     

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information kontakta:

Handelsbankens presstjänst 08-701 80 18 press@handelsbanken.se

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

Prenumerera

Media

Media