Havsfrun Investment AB: Justerad substansvärderapport per 30 april 2015

Substansvärdet per aktie minskade med 1,1 % under april (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18,2 MKR), vilket är 0,9 % lägre än tidigare rapporterat.

Den 11 maj 2015 rapporterade bolaget ett beräknat substansvärde om 303,3 MKR, motsvarande 25,05 kr per aktie. Efter nu inkommen rapport från ett innehav i bolagets Avvecklingsportfölj justeras det beräknade substansvärdet ner till 300,1 MKR, motsvarande 24,79 kr per aktie. Avvecklingsportföljen uppgår härmed till 13,3 MKR motsvarande 4,4 % av det totala substansvärdet.

Stockholm 13 maj 2015

Claes Werkell
VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2015 kl. 12.30.

Bilaga:
Justerad substansvärderapport per 30 april 2015 (pdf)

-------------------------------------------------------------

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 1 800 aktieägare och ett eget kapital på ca 300 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Månadsrapport april 2015

Om oss

Havsfrun Investment AB har drygt 3 000 aktieägare och ett eget kapital på ca 170 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Vår uppgift är att utveckla bolaget och skapa en avkastning i linje med bolagets målsättning. För att uppnå detta räcker det inte med att vi enbart höjer avkastningen på investeringsportföljen, vi måste även hantera bolagets storleksproblem. Förändringsarbetet ligger på två nivåer, bolagsnivå och ägarnivå. Bolagsnivå-Det är vår bedömning att avkastningen på hedgefondmarkanden framöver kan förväntas vara låg. För att skapa bättre förutsättningar för vår intjäning breddar vi vår investeringsinriktning för att omfatta även andra placeringar än hedgefonder -Bolaget har anmält samtliga hedgefondplaceringar till försäljning och avyttring kommer att ske under andra och tredje kvartalet 2020 och medför att bolaget kommer att vara näst intill fullt likvid-Förutsättningslöst utreder vi olika placeringar exempelvis aktier, krediter, fastigheter och fonder med olika investeringsinriktningar m.m.-I avvaktan på en eventuell stukuraffär kommer placeringarna tillsvidare inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar Ägarnivå-För att minska omkostnadsandelen och för att öka bolagets värde krävs det att bolaget uppnår en större volym-Vi utreder förutsättningslöst olika typer av strukturaffärer exempelvis samgående eller samarbete med andra bolag bland annat de som söker en etablering i en börsnoterad miljö Bolagets starka finansiella ställning tillsammans med en bredare verksamhetsinriktning medför att bolaget står bättre rustat för nya affärsmöjligheter. Förhoppningen är att redan på kort sikt förnya Havsfrun genom strukturella förändringar och därmed eventuell sammanhängande nya investeringar.