Havsfrun Investment AB: Substansvärdet per aktie ökade med 0,4 % (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie) under juni

Beräknat substansvärde 30 juni 2020 uppgick till 149,3 MKR (maj 2020: 166,8), motsvarande 12,33 kr per aktie (13,78). Utdelning för räkenskapsåret 2019 om 18,2 MKR utbetalades den 25 juni 2020.

Stockholm 10 juli 2020

Jonas Israelsson
VD

För ytterligare information:
Jonas Israelsson, VD, telefon +46 8 506 777 00, mobil +46 734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 14.30

Om Havsfrun Investment AB
Havsfrun Investment AB har drygt 3 200 aktieägare och ett eget kapital per den 30 juni 2020 på 149,3 MKR. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare.

Om oss

Havsfrun Investment AB har drygt 3 000 aktieägare och ett eget kapital på ca 170 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Vår uppgift är att utveckla bolaget och skapa en avkastning i linje med bolagets målsättning. För att uppnå detta räcker det inte med att vi enbart höjer avkastningen på investeringsportföljen, vi måste även hantera bolagets storleksproblem. Förändringsarbetet ligger på två nivåer, bolagsnivå och ägarnivå. Bolagsnivå-Det är vår bedömning att avkastningen på hedgefondmarkanden framöver kan förväntas vara låg. För att skapa bättre förutsättningar för vår intjäning breddar vi vår investeringsinriktning för att omfatta även andra placeringar än hedgefonder -Bolaget har anmält samtliga hedgefondplaceringar till försäljning och avyttring kommer att ske under andra och tredje kvartalet 2020 och medför att bolaget kommer att vara näst intill fullt likvid-Förutsättningslöst utreder vi olika placeringar exempelvis aktier, krediter, fastigheter och fonder med olika investeringsinriktningar m.m.-I avvaktan på en eventuell stukuraffär kommer placeringarna tillsvidare inriktas på främst kortsiktiga likvida placeringar Ägarnivå-För att minska omkostnadsandelen och för att öka bolagets värde krävs det att bolaget uppnår en större volym-Vi utreder förutsättningslöst olika typer av strukturaffärer exempelvis samgående eller samarbete med andra bolag bland annat de som söker en etablering i en börsnoterad miljö Bolagets starka finansiella ställning tillsammans med en bredare verksamhetsinriktning medför att bolaget står bättre rustat för nya affärsmöjligheter. Förhoppningen är att redan på kort sikt förnya Havsfrun genom strukturella förändringar och därmed eventuell sammanhängande nya investeringar.