Årsstämma 2019 i HEBA Fastighets AB (publ)

Report this content

Vid årsstämman i HEBA Fastighets AB (publ) den 8 maj 2019 fattades bland annat följande beslut.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare fastställdes utdelningen för räkenskapsåret 2018 till 2,20 kr per aktie och bestämdes avstämningsdag för utdelning till den 10 maj 2019.

Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet. Det beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleant, och att arvode till styrelsen ska utgå med 375 000 kronor till styrelsens ordförande och med 180 000 kronor till envar av övriga av stämman valda ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Karlsson, Christina Holmbergh, Rolf H Andersson, Lena Hedlund, Tobias Emanuelsson och Johan Vogel. Lennart Karlsson omvaldes till styrelsens ordförande. Till bolagets revisor omvaldes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2020 består av styrelseordföranden, Sören Härnblad, Charlotte Ericsson, Leif Mellqvist, samt Leif Edlund.

Årsstämman fastställde principer för ersättning till bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om uppdelning av samtliga bolagets aktier (aktiesplit), varvid en aktie, oavsett aktieslag, delas upp i två aktier av samma aktieslag (2:1). Efter genomförd aktiesplit uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 82 560 000, med ändrat kvotvärde från cirka 0,83 kronor till cirka 0,42 kronor. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för aktiespliten. Årsstämman fattade även beslut om en med aktiespliten sammanhängande bolagsordningsändring.

Stockholm i maj 2019
HEBA Fastighets AB (publ)
Styrelsen

Frågor besvaras av vd Patrik Emanuelsson, tel. 08-5225 47 50

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2019 kl 18.00

Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar