Bokslutskommuniké 2018 HEBA Fastighets AB (publ)

HEBA redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 22,4% och fortsätter att växa. Under året har 155 ungdomsbostäder färdigställts i Tullinge och ytterligare 279 lägenheter är i nyproduktion.

  • Hyresintäkterna uppgick till 380,5 (334,8) Mkr.

  • Driftsöverskottet uppgick till 250,2 (214,8) Mkr.

  • Förvaltningsresultatet uppgick till 168,4 (137,5) Mkr.

  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 557,2 (319,3) Mkr och på räntederivat till -1,2 (14,3) Mkr, varav -46,0 (0) Mkr utgör realiserad värdeförändring på räntederivat.

  • Årets resultat uppgick till 653,6 (367,9) Mkr, vilket motsvarar 15,83 (8,91) kr per aktie.

  • Det egna kapitalet var 4 872,5 (4 293,2) Mkr motsvarande en soliditet om 50,1 (48,8) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 170,1 (172,5) Mkr.

  • Substansvärdet uppgick till 147,8 (132,7) kr per aktie.

  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,20 (1,80) kr per aktie.

- HEBA:s mål är att skapa aktieägarvärde genom att växa i Stockholmsområdet med god lönsamhet. Våra investeringar börjar nu ge effekt år efter år, genom ökade hyresintäkter och förbättrad lönsamhet, säger Patrik Emanuelsson, vd HEBA Fastighets AB.

- Vi ser en positiv resultatutveckling även kommande år. HEBA:s förvaltningsorganisation är mycket effektiv, med stabila och fina nyckeltal i driften. Med starka finanser, pågående projektportfölj och en marknad som söker köpare av nyproducerade hyresbostäder och samhällsfastigheter ser jag med spänning fram emot HEBA:s utveckling under 2019, tillägger han.

I övrigt hänvisas till bifogad bokslutskommuniké.

Stockholm den 14 februari 2019

HEBA Fastighets AB (publ)

Frågor besvaras av vd Patrik Emanuelsson, tel: 08-5225 47 50

www.hebafast.se

Denna information är sådan information som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019, kl 11.20.

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se