Kommuniké från årsstämma 2022 i Heba Fastighets AB

Report this content

Vid årsstämman i Heba Fastighets AB torsdagen den 28 april 2022 fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,60 SEK per aktie för räkenskapsåret 2021. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 2 maj 2022 och utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 5 maj 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2021.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lennart Karlsson, Tobias Emanuelsson, Lena Hedlund, Christina Holmbergh och Johan Vogel. Till styrelsens ordförande omvaldes Lennart Karlsson.

Styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 475 000 kronor till ordföranden och 220 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman som inte är anställda i bolaget. Arvodena inkluderar ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden till slutet av nästa årsstämma. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Leif Mellqvist, Sören Härnblad, Charlotte Ericsson och styrelsens ordförande till valberedningens ledamöter.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagsordningen så att gränserna för antal aktier ökar från minst 38 400 000 och högst 153 600 000 aktier till minst 82 560 000 aktier och högst 330 240 000 aktier samt att dela upp bolagets aktier så att varje aktie delas upp i två aktier av samma serie.

Årsstämman beslutade även om att införa en ny § 15 i bolagsordningen för att möjliggöra att styrelsen kan samla in fullmakter enligt 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,

  1. att införa ett incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram (LTI 2022) för anställda i koncernen. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 10 000 B-aktier;
  2. om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier. Förvärv får ske av högst 10 000 B-aktier och bolagets innehav av egna aktier får vid var tid inte överstiga 5 procent av samtliga aktier i bolaget; samt
  3. om överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna i LTI 2022. Högst ett sådant antal aktier av serie B i bolaget som krävs för att uppfylla bolagets åtaganden under LTI 2022 får överlåtas. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen på bolagets hemsida www.hebafast.se.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B. Antalet aktier får motsvara sammanlagt högst 5 procent av det registrerade aktiekapitalet i bolaget baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB, 08-522 547 50, patrik.emanuelsson@hebafast.se

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se

Taggar:

Prenumerera