Delårsrapport januari-juni 2019

Report this content

• Periodens hyresintäkter ökade till 1 967 mkr (1 444)
• Reell uthyrningsgrad för bostäder uppgick till 98,3%
• Periodens driftnetto ökade till 1077 mkr (783)
• Finansnettot uppgick till -461 mkr (-274)
• Förvaltningsresultatet, rensat för valutaeffekter på lån, uppgick till 531 mkr (443)
• Värdeförändring i fastigheter uppgick till 2 341 mkr (1 527)
• Periodens resultat uppgick till 1 668 mkr (1 685)
• Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 8 941 mkr (20 029 )
• Likvida medel uppgick till 1 424 mkr (2 189)
• Outnyttjade krediter uppgick till 6 836 mkr (300)
• Resultat per stamaktie uppgick till 991 kr (903)

I Heimstadens fastigheter bor idag 100 000 boende och medmänniskor. Vi är därmed aktiva i att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

Vi har under kvartalet undertecknat och upptagits i FN:s Global Compact och ingår därmed i den hållbarhetsfamilj, som tillsammans ser som sin uppgift att förändra vår planet till det bättre”, fortsätter Patrik Hall.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                                                                                                          0705 85 99 56              patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm, CEO Fredensborg AS och tillförordnad CFO Heimstaden       0705 29 31 44              magnus.nordholm@fredensborg.no

Denna information är sådan information som Heimstaden Bostad AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 09:00 CET. 

Heimstaden Bostad AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556867-0873, Bolagets säte Malmö,

Telefon, 040 - 660 20 00, www.heimstadenbostad.com

Heimstaden Bostad är ett ledande fastighetsbolag i Norden med fokus på förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden Bostad har cirka 40 700 lägenheter och ett fastighetsvärde på cirka 86 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige. För mer information, se www.heimstadenbostad.com.

Taggar: