Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ)

Heimstaden AB (publ) höll den 24 maj 2019 årsstämma i bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A i Malmö. 

Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

  • Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att till stämmans förfogande stående medel, 13 308 660 870 kronor, ska disponeras så att 20 kronor per preferensaktie utbetalas till preferensaktieägarna, totalt 46 875 000 kronor. Återstående belopp, 13 261 785 870 kronor, ska överföras i ny räkning. Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske kvartalsvis med 5 kronor per utbetalningstillfälle och avstämningsdagar beslutades i enlighet med bolagsordningen vara den 5 juli 2019, den 5 oktober 2019, den 5 januari 2020 och den 5 april 2020.
  • Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i två avseenden. Genom den första ändringen får bolaget möjlighet att välja revisor på en mandattid om upp till fyra år i stället för som tidigare, endast för en fyraårsperiod. Den andra ändringen är av redaktionell natur och avser ändring av en laghänvisning i bolagsordningens bestämmelse om avstämningsförbehåll.  
  • Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Stämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseordföranden eller övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade att till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma omvälja Ivar Tollefsen, John Giverholt, Magnus Nordholm och Patrik Hall.
  • Stämman beslutade att antalet revisorer fortsatt ska vara två. Stämman beslutade vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag samt Ingemar Rindstig som revisorer för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Peter von Knorring fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                           +46 705 85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com

Therese Altenby, Chefsjurist     +46 40 660 20 72       therese.altenby@heimstaden.dk

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Nordeuropa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 40 680 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 83 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com

Taggar:

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 39 000 lägenheter till ett fastighetsvärde om 76 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera

Dokument & länkar