Delårsrapport januari-mars 2019

 • Periodens hyresintäkter ökade till 1 023 mkr (706) 
 • Reell uthyrningsgrad för bostäder uppgick till 98,9 procent
 • Periodens driftnetto ökade till 521 mkr (317)
 • Finansnettot uppgick till -237 mkr (-141)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 173 mkr (185)
 • Värdeförändring i fastigheter uppgick till 1 761 mkr (817)
 • Värdeförändring i derivat uppgick till -313 mkr (20)
 • Periodens resultat ökade till 1 203 mkr (884)
 • Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 3 711 mkr (823)
 • Likvida medel uppgick till 6 265 mkr (2 538)
 • Outnyttjade krediter uppgick till 7 336 mkr (300)
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 101 kr (71) 

”Hösten 2018 genomförde Heimstaden sitt första förvärv i Holland. Vår etablering har motsvarat de förväntningar vi hade med råge. När möjligheten uppstod under Q1 att få förvärva en större bostadsportfölj om knappt 9 600 lägenheter i Holland, slog vi till. Vi har nu i månadsskiftet april/maj tillträtt dessa lägenheter”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

”Att Heimstaden har kunnat kombinera tillväxt med högre kundnöjdhet och en allt bättre överskottsgrad är ett gott betyg och det finns många att tacka för detta, nämligen våra drygt 400 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge”, fortsätter Patrik Hall. 

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD                     +46 705 85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com

Ingvor Sundbom, CFO        +46 707 88 66 50     ingvor.sundbom@heimstaden.com 

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 09:00 CET.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Nordeuropa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 40 680 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 83 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com

Taggar: