Heimstaden offentliggör preliminär proforma

Report this content

Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) genomför, med start idag, 1 april 2019, möten med utvalda investerare i syfte att undersöka förutsättningarna för Bolaget att emittera hybridobligationer. Med anledning av dessa möten, och givet att Bolaget nyligen har genomfört ett större förvärv i Nederländerna, överlåtit fastigheter och projekt i Danmark och Sverige till Heimstaden Bostad AB, vilka beskrivs i Bolagets pressmeddelande per 27 mars 2019, samt tillträtt förvärvet av fastigheter från Danmark, vilka beskrivs i Bolagets pressmeddelande per 27 december 2018, (tillsammans ”Transaktionerna”), avser Bolaget att vid dessa möten presentera preliminära proforma uppgifter, vilka härmed offentliggörs. Notera att den tilltänkta hybridobligationsemissionen inte utgör del av proforma uppgifterna häri.

PRELIMINÄR PROFORMA BALANS- OCH RESULTATRÄKNING
I syfte att beskriva den finansiella ställningen före och efter Transaktionerna, inklusive den under året genomförda obligationsemissionen i Heimstaden Bostad AB om 700 MEUR under dess utestående EMTN program (”Obligationsemissionen”), presenteras nedan en preliminär proforma balansräkning per 31 december 2018 och en preliminär proforma resultaträkning för perioden 1 januari 2018 – 31 december 2018. Den preliminära proforma balansräkningen är endast tänkt att beskriva den hypotetiska finansiella ställningen för Heimstaden som om Transaktionerna och Obligationsemissionen hade genomförts per 31 december 2018 och avseende den preliminära proforma resultaträkningen det hypotetiska resultatet om Transaktionerna och Obligationsemissionen hade genomförts den 1 januari 2018.

Preliminär proforma balansräkning för 2018. 

Den preliminära proforma balansräkningen baseras på Heimstadens Bokslutskommuniké 2018, med tillägg för balansräkningar per 31 december 2018 hänförliga till de fastighetsägande bolagen som omfattas av Transaktionerna, samt Obligationsemissionen. Som led i finansieringen av Transaktionerna har också ett efterställt aktieägarlån om 1 025 MSEK från Heimstadens koncernmoderbolag Fredensborg AS upptagits och inkluderats i proforman. Obligationsemissionen har nettoredovisats, dvs. inkluderats med avdrag för återbetalade krediter. I den preliminära proforma balansräkningen har valutakurserna som använts i justeringarna justerats till aktuella valutakurser per 31 december 2018.Preliminär proforma resultaträkning för 2018
Den preliminära proforma resultaträkningen baseras på Heimstadens Bokslutskommuniké 2018, vilken justerats för resultaträkningar för 2018 hänförliga till de fastighetsägande bolagen som omfattas av Transaktionerna samt Obligationsemissionen. Transaktionernas historiska utfall för 2018 har därvid justerats gällande finansiella kostnader för att spegla den räntenivå och kapitalstruktur som Heimstaden har avtalat i samband med tillträde av Transaktionerna. För Obligationsemissionen har aktuell räntekostnad använts vid justering. Ränta om 2,0 % har belastat aktieägarlånet till Heimstaden från dess koncernmoderbolag Fredensborg AS. I den preliminära proforma resultaträkningen har snittvalutakurser för 2018 använts i justeringarna.PRELIMINÄR PROFORMA INTJÄNINGSFÖRMÅGA
Nedan redovisas preliminär proforma intjäningsförmåga på årsbasis för Heimstaden efter Transaktionerna samt Obligationsemissionen per 31 december 2018.

Det är viktigt att notera att preliminär proforma intjäningsförmåga inte skall jämställas med en prognos för innevarande år eller kommande tolv månader. Den preliminära proforma intjäningsförmågan innehåller exempelvis ingen bedömning av framtida hyror, vakanser och marknadsräntor. I den preliminära proforma intjäningsförmågan har vidare värdeförändringar av fastigheter och finansiella instrument, vilka påverkar Heimstadens resultaträkning, inte beaktats.

Den preliminära proforma intjäningsförmågan baseras på intjäningsförmågan i Heimstadens Bokslutskommuniké 2018. Denna intjäningsförmåga tar sin utgångspunkt i de fastigheter som ägdes per 31 december 2018 samt dess finansiering och baseras på fastighetsbeståndets, per 31 december 2018, kontrakterade hyresintäkter, aktuella fastighets-, samt administrationskostnader. Kostnader för de räntebärande skulderna har baserats på koncernens genomsnittliga räntenivå på balansdagen inklusive effekt av derivatinstrument.

I den preliminära proforma intjäningsförmågan har historisk data för Transaktionerna lagts till intjäningsförmågan i Heimstadens bokslutskommuniké 2018. Den historiska informationen är justerad med förväntad utveckling av Transaktionernas operationella drift givet Heimstadens aktuella förvaltningsmodell, avtalad kapitalstruktur vid förvärvstillfället samt ägarspecifika interntransaktioner. Den preliminära proforma intjäningsförmågan har även justerats med aktuell marknadsmässig räntekostnad för Obligationsemissionen.FINANSIELLA NYCKELTAL FÖRE OCH EFTER TRANSAKTIONERNA
I syfte att beskriva de finansiella effekterna av Transaktionerna, samt Obligationsemissionen, presenteras nedan utvalda finansiella nyckeltal utifrån ovanstående preliminär proforma intjäningsförmåga och preliminär proforma balansräkning för 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Ingvor Sundbom, CFO               +46 707 88 66 50              ingvor.sundbom@heimstaden.com

Adam Lindh, Finanschef            +46 708 83 96 74              adam.lindh@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 april 2019 kl. 08:00 CET.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A

211 28 Malmö

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Nordeuropa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 39 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 76 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar