Heliospectra AB (publ) Delårsrapport juli – september 2021

Report this content

(Göteborg, Sverige, 22e oktober 2021, kl 08:30) - Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin Delårsrapport för perioden juli - september 2021.

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande och även uppladdad på https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer

SAMMANFATTNING AV RAPPORT

Omsättning och resultat för perioden juli – september samt januari - september
Orderingången under perioden juli – september uppgick till 6 923 KSEK. För perioden januari – september är motsvarande siffra -42 034 (10 916) KSEK. I denna siffra ingår annullering av order från Nectar Farms, Australien, som meddelats i april 2021. Exklusive denna annullering uppgick orderingången under perioden januari – september till 29 628 (10 916) KSEK.

Nettoomsättningen uppgick under perioden juli - september till 5 215 (7 464) och rörelseresultatet uppgick till -15 549 (-8 518) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -15 547 (-8 557) KSEK. För perioden januari – september uppgick nettoomsättningen till 23 943 (27 338) och rörelseresultatet uppgick till -32 081 (-30 759) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -32 084 (-30 747) KSEK. I rörelseresultatet ingår en avsättning om 5,4 MSEK för eventuella kommande garanti och ombyggnadskostnader som kommunicerats den 7 oktober.

Kassaflöde, januari – september
Rörelsens kassaflöde var -25 294 (-35 442) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -32 993 (-35 743) KSEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten avser till största delen aktiverat arbete för egen räkning i form av produktutveckling.

VD:s kommentar

Kära aktieägare,

Under årets tredje kvartal kände vi, liksom många andra branscher, fortsatt av effekten av covid-19. Främst i form av problem inom leveranskedjan, osäkerhet på marknaden och byggförseningar hos våra kunder. Dessa systemiska utmaningar har hindrat oss från att uppnå våra mål för i år. Den nordamerikanska cannabisindustrin, som för närvarande representerar en ganska stor del av vår försäljningspipeline, har påverkats av förseningar när det gäller licensiering och tillstånd samt av ökade byggkostnader. Osäkerheten som för närvarande råder på cannabismarknaden stärker det strategiska beslut som vi i början av året fattade om att allokera en större andel av våra resurser mot livsmedelsodlare och växthusinstallationer. De segmenten har vanligtvis en längre säljcykel men kommer att ge ett mer stabilt flöde och större försäljningsvolymer.

Som tidigare meddelats har Heliospectra under årets tredje kvartal identifierat en defekt säkring i begränsade produktionsserier av MITRA-modellen. Förutom att lösa detta problem har vi även proaktivt arbetat tillsammans med kunden för att ersätta berörda armaturer. Felfrekvensen för våra produkter ligger fortfarande gott och väl inom branschstandard. Varumärket Heliospectra har alltid förknippats med kvalitet och tillförlitlighet. För att undvika problem som dessa i framtiden har problemet identifierats och åtgärder tagits.

En stor andel av våra utvecklingsresurser har i år dedikerats till utvecklingen av vår biosensorteknologi. Detta för att förverkliga den vision Heliospectras grundare hade 2006 – att utveckla växtbelysning baserad på ett biofeedback-system. De ville använda sensorer för att läsa av plantans hälsa och sedan anpassa belysningen för att optimera tillväxt och kvalitet. Genom att lägga ut större delen av vår produktutveckling till några välrenommerade konsultföretag i Sverige har vi kunnat skynda på utvecklingen och börjar äntligen se att visionen blir verklighet.

Heliospectras patenterade biosensorteknologi fungerar genom att mäta fluorescens (det ljus som avges av en växt som inte används för fotosyntes eller omvandlas till värme) från växternas lövverk. Genom att mäta fluorescensen kan biosensorn, med hjälp av programvara, tolka signalerna och berätta för odlaren hur plantorna mår. I kombination med ett styrsystem kan sedan justeringar göras för att automatiskt optimera ljusmiljön. Heliospectra utvecklar parallellt två nya moduler för styrsystemet helioCORETM för att komplettera denna nya biosensorteknologi: Growth Tracking Control och Optimal Light Control. De nya modulera tillåter oss att sälja den nya tekniken som en komplett lösning tillsammans med våra LED-lampor och styrsystem, eller som en fristående lösning som fungerar med de flesta installationer på marknaden vilket därigenom skapar en ny, stor affärsmöjlighet.

Idag är matsvinn ett stort problem och förekommer i hela livsmedelskedjan - under produktion, bearbetning, distribution, detaljhandel och konsumtion. Ett problem som inte bara innebär slöseri med värdefulla resurser, så som vatten, mark, energi, arbete och kapital, utan som också ökar utsläppen av växthusgaser. Vilket i sin tur bidrar till global uppvärmning och klimatförändringar. Med vår nya sensorteknik kommer odlare att kunna upptäcka stress, snabbt identifiera problem och noga mäta växternas tillväxt. Resultatet är förbättrad kvalitet, mer precis kontroll över grödorna, minskat avfall samt förbättrad odlingsekonomi.

Lanseringen av den nya biosensorn är starten på en helt ny och spännande fas för Heliospectra som företag. Vi håller nu på att slutföra produktutvecklingen och med start nästa år kommer vi att påbörja installationstester för att mäta det ekonomiska värdet av vår teknik. Testerna kommer att förse Heliospectra med värdefull information samtidigt som det hjälper till att tydliggöra värdet i lösningen för odlare.

Heliospectras fokus ligger alltjämt på innovativ teknik och att leverera operativ spetskompetens till våra odlare, samtidigt som vi gör odling mer hållbart och resurseffektivt. Genom att lansera vår biosensorteknik på marknaden tar vi nu nästa steg i att förverkliga grundarnas vision samtidigt som vi revolutionerar odlingsbranschen och tydliggör vikten av datadriven produktion.

Jag är som alltid mycket tacksam för ert orubbliga stöd och fortsatta engagemang för Heliospectras vision.

Ali Ahmadian, 
VD

För mer information:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sex kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: 
Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.
 

Denna information är sådan som Heliospectra är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22:a oktober 2021 kl.08.30 CET.