Heliospectra ABs delårsrapport januari – mars 2019

(GÖTEBORG, Sverige/SAN FRANCISCO, CA, 26 april, 2019 –

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin delårsrapport för perioden januari till mars 2019.

Omsättning och Resultat Januari – Mars

Orderingång uppgick till 12 309 (12 118) KSEK
Nettoomsättningen uppgick till 9 657 (9 374) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till -9 429 (-6 786) KSEK
Resultat efter skatt var -9 483 (-6 799) KSEK eller -0,27 (-0,19) kronor per aktie

Viktiga Händelser

JANUARI - MARS

 •  Heliospectras kontrollsystem helioCORE™ tilldelas en 2019 års AE50-utmärkelse av American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE).
 •  Heliospectras tekniska tjänsteerbjudande samlas under varumärket helioCARE™.
 •  Europeisk medicinsk forskningsanläggning investerar i Heliospectras kontrollerbara LED-belysningslösningar. Forskningsbolaget expanderar sin växthusproduktion och har lagt en order på Heliospectras kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning. Värdet på ordern är 2,0 miljoner kronor (189 000 euro).
 •  Heliospectra ABs bokslutskommuniké gick ut den 22 februari.
 •  Heliospectra genomför företrädesemission och upptar brygglån från huvudägare. Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 52,7 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 •  Kallelse till extra bolagsstämma i Heliospectra AB gick ut den 22 februari.
 •  Extra bolagsstämma hölls den 12 mars 2019 i Hotel Rivertons lokaler på Stora Badhusgatan 26, 411 21 i Göteborg. Beslut togs att genomföra en nyemmissoion samt instifta ett nytt incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner för nyckelpersoner i företaget samt personer i ledande ställning.
 •  Hans Naess utsågs till ny CFO för Heliospectra AB. Hans har agerat interim CFO sedan 24 september 2018 och tillträdde som CFO med start den 1a mars 2019.
 •  Offentliggörande av Heliospectras prospekt avseende företrädesemission. Bolaget offentliggjorde den 19 mars prospektet avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 22 februari 2019.
 •  Heliospectra AB utökar sin närvaro i Nordamerika genom att öppna nytt dotterbolag (Heliospectra Canada Inc.) i Toronto, Kanada.
 •  Ljusgårda AB fortsätter expansion med ny investering i Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar med ytterligare en order av Heliospectra’s kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning till ett värde av 5,7 miljoner kronor (611 450 USD). 

Händelser Efter Periodens Slut

 •  Heliospectra AB offentliggör utfall i företrädesemissionen. Teckningsperioden för företrädesemissionen i Heliospectra AB (publ) avslutades den 3 april 2019 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till drygt 76 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 72 procent och teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 4 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 52,7 MSEK före emissionskostnader.
 •  Heliospectra offentliggjorde tilläggsprospekt avseende Heliospectras företrädesemission. Tilläggsprospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 19 mars 2019.
 •  Heliospectra AB sponsrar och ställer ut på MJBizDailys Cannabis Symposium i Köpenhamn, Danmark, måndagen den 6e maj.
 •  Teckningsoptioner i Heliospectras incitamentsprogram överlåtna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner


VDs kommentar 

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Under första kvartalet 2019 har bolaget genomfört ett flertal strategiska satsningar för att säkerställa vår expansion och attraktionskraft på en växande marknad med ökade krav. Investeringar har gjorts för att trygga en innovativ och relevant produktportfölj samtidigt som initiativ tagits för att ytterligare öka vår marknadsnärvaro.

Bolagets innovationsdrivna initiativ kring belysningsportföljen är fokuserade på tre nyckelområden; kommersiella växthuslösningar, kommersiella lösningar för vertikala odlingar och utveckling av kontroll- och automationsplattformen helioCORE. Lösningar inom dessa nyckelområden efterfrågas starkt på marknaden och vi tror att vi kan behålla och utöka vår ledande position inom nämnda segment genom att erbjuda våra kunder fullständigt integrerade lösningar. Resultatet av dessa utvecklingsprojekt kommer att rapporteras under de kommande två kvartalen.

Som en del av Heliospectras expansionsstrategi har Heliospectra Canada Inc. med säte i Toronto, Ontario etablerats. Expansionen möjliggör etableringen av lokala, professionella team med fysisk närhet till kunderna. En målsättning är att enkelt kunna dela Heliospectras tekniska kompetens och växtvetenskapliga expertis med lokala odlare. En av anledningarna som låg till grund för beslutet att öppna Heliospectra Canada Inc. var att bemöta den växande efterfrågan från licensierade cannabisproducenter i Kanada och tillmötesgå deras behov av högteknologiska och datastyrda produktionsanläggningar med Heliospectras intelligenta och integrerbara belysningslösningar. Den legalisering som kanadensiska federala och provinsiella regeringar har drivit igenom har skapat en bransch som förväntas generera mer än sju miljarder dollar i intäkter år 2019. Med tanke på intresset för våra helhetslösningar, inklusive helioCORE och helioCARE-tjänsterna, fortsätter Heliospectra att ligga i framkant på en växande kanadensisk marknad.

För att finansiera dessa aktiviteter genomfördesunder Q1 en fullt ut garanterad och genom teckningsförbindelser säkerställd nyemission som gav ett kapitaltillskott på ca 52,7 MSEK före emissionskostnader. Teckningsgraden var 76%, varigenom garanterna Weland Group och Midroc New Technology utökade sina ägarandelar till 39% respektive 11,5%.

Cirka 30 procent av kapitaltillskottet är avsett att användas för att ytterligare stärka bolagets finansiella ställning. Resterande kapital är tilltänkt att investeras i följande prioriterade områden:

 •  40% kommer att användas för strategisk ompositionering av vår affärsmodell och expandera bolagets adresserbara marknad för att stabilisera framtida kassaflöden. Detta ska uppnås genom utlicensiering av vårt kontrollsystem helioCORE samt genom att erbjuda kunder know-how genom helioCARE.
 •  20% kommer att användas för att åskådliggöra den nya affärsmodellen genom referensobjekt med strategiska kunder, primärt inom livsmedelssektorn.
 •  10% kommer att användas för fortsatt produktutveckling inom segmentet vertikal odling.

De finansiella resultaten för första kvartalet 2019, både när det gäller intäkter och bruttoresultat, var i nivå med förra årets resultatet under motsvarande period. Rörelseresultatet minskade med 39%, vilket främst berodde på de expansiva satsningar som initierats och genomförts under det tredje kvartalet 2018.

Vårt mål under 2019 är att fortsätta vår nuvarande tillväxtstrategi genom att erbjuda högsta kvalitet, kundservice i världsklass och samtidigt behålla ett obevekligt fokus på långsiktig lönsamhet. Med detta uppdrag i åtanke är vi övertygade om att Heliospectras innovation och vision fortsätter att sporra oss genom kommande kvartal.

Ali Ahmadian, VD

Heliospectra AB (publ) 

För fullständig rapport besök http://ir.heliospectra.com/se/finansiella-rapporter/.

Göteborg 2019-04-26

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se
Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26:e april 2019 kl.08.00 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media