Kommuniké från årsstämma i Heliospectra AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ) har den 14 maj 2020 klockan 10.00 hållit årsstämma i Hotel Rivertons lokaler på Stora Badhusgatan 26 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona.

Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut:

  • Årsstämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2019 i enlighet med avgiven årsredovisning.
  • Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
  • Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
  • Årsstämman beslutade att genom omval till ordinarie ledamöter utse Andreas Gunnarsson, Staffan Hillberg, Anders Ludvigsson, Martin Skoglund och Staffan Gunnarsson samt omvälja Göran Linder och Jens Helgesson som styrelsesuppleanter. Andreas Gunnarsson utsågs till styrelsens ordförande.
  • Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Mikael Glimstedt har utsetts av Frejs Revisorer AB till att fortsatt vara huvudansvarig revisor i bolaget.
  • Årsstämman beslutade om principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med valberedningens förslag.
  • Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag.
  • Årsstämman beslutade om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag och godkännande av överlåtelse i enlighet med styrelsens förslag.

__________________________________________

Göteborg den 14 maj 2020

Heliospectra AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ali Ahmadian
Verkställande direktör

Tel: 0722-036344

E-post: ali.ahmadian@heliospectra.com

www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som har högt näringsmässigt värde,  önskat utseende, en standardiserad medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

Prenumerera

Dokument & länkar