Kommuniké från årstämma 2023 i Heliospectra AB (publ)

Report this content

TOR, JUN 01, 2023 17:10 CET

Heliospectra AB (publ) höll idag, torsdagen den 1 juni 2023, årsstämma i bolagets lokaler med adress Fiskhamnsgatan 2 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade således att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2022 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse sju styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Andreas Gunnarsson, Anders Ludvigsson, Staffan Gunnarsson och Ljubo Mrnjavac samt nyval av styrelseledamöterna Peter Klapwijk, Robert Ekström och Ofelia Madsen. Till styrelsesuppleant utsågs Jens Helgesson.

Andreas Gunnarsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till bolagets revisor. Det antecknades att Mikael Glimstedt utsetts av Frejs Revisorer AB till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt valberedningens förslag. Styrelsearvoden ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade årsstämman att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.heliospectra.com).

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.heliospectra.com).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.heliospectra.com).

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och införande av incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till nuvarande och framtida medarbetare i bolaget och införa ett incitamentsprogram.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.heliospectra.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sju kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. 

För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.  

Prenumerera

Dokument & länkar