Nyemission i Heliospectra AB (publ) övertecknad inför planerad listning på Nasdaq OMX First North

Styrelsen i Heliospectra AB fattade den 24 april 2014, med stöd av bemyndigande från bolags-stämman, beslut om en nyemission av högst 2 831 250 aktier och lika många vederlagsfria tecknings-optioner i form av en unit, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen fastställdes till 8,00 kr per aktie och skulle vid full teckning inbringa 22,65 Mkr. Emissionen var helt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser.

Transaktionen har nu avslutats och den totala teckningen summerar i att emissionen övertecknades. Häri ingår teckningar utifrån lämnade teckningsförbindelser med 2,2 Mkr.

Det stora intresset har därutöver möjliggjort en tillkommande riktad emission till kvalificerade investerare om ytterligare ca 18,2 Mkr, inkluderande den del av ersättningarna avseende emissions-garantin som kvittas mot nyutgivna units, vilket resulterar i ett totalt emitterat kapital om ca 40,9 Mkr.

Utfallet av emissionen innebär att Heliospectra kan genomföra planen med satsningar på framför allt marknadslansering av den nyutvecklade LED-baserade växtbelysningsarmaturen LX60 med tillhörande sensorer och systemarkitektur, samt fortsatt produktutveckling så som tidigare beslutats av styrelsen.

– Det är glädjande att emissionen om 22,65 Mkr kunnat genomföras med överteckning och därtill att det stora intresset möjliggör en tillkommande riktad emission till kvalificerade investerare om ca 18,2 Mkr. Emissionen finansierar fullföljande av den förestående marknadslanseringen med full kraft. Vi hälsar de ca 400 nya aktieägarna som tillkommer i samband med emissionen välkomna. Listningsprocessen på Nasdaq OMX First North kommer på basis av denna spridning att kunna fortgå planenligt med preliminär första listningsdag den 18 juni, säger Heliospectras vd Staffan Hillberg.

Teckningstiden löpte mellan den 28 april – 22 maj 2014. Genom nyemissionerna, grundemission och riktad emission till kvalificerade investerare, ökar aktiekapitalet i bolaget med ca 511 119,50 kr och kommer därefter att uppgå till ca 1 379 119,50 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionerna till ca 13 791 195 st. och Bolaget tillförs ca 41 Mkr före emissionskostnader. Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske innan emissionen slutgiltigt registrerats hos Bolagsverket.

Avräkningsnotor kommer att tillsändas samtliga tecknare där anvisningar om erläggande av likvid framgår. Tecknare kommer efter inbetald emissionslikvid, så snart emissionen har registrerats, att erhålla aktierna och teckningsoptionerna levererade till angiven depå eller VP-konto. Alla tecknare kommer att erhålla full tilldelning.

G&W Fondkommission har agerat som Heliospectras finansiella rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Delphi har bistått G&W med legal Due Diligence och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut. Advokatfirman MAQS i Göteborg har bistått Heliospectra i bolagsrättsliga frågor.

För ytterligare information
Staffan Hillberg, vd Heliospectra tfn +46 708 36 59 44, staffan@heliospectra.com

Lars Sjögrell, presskontakt Heliospectra tfn +46 702 69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se

Heliospectra grundades 2006 och specialiserar sig på intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter baseras på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntesen tillsammans med ett unikt sätt att tillgodogöra modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 4,48 miljoner dollar i riskkapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin framtidstänkande teknologi. Huvudägare:
Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Weland Stål www.welandstal.se
Wood & Hill Investment
www.woodhillinvestment.com

Taggar:

Om oss

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se och Midroc www.midroc.se.

Prenumerera

Snabbfakta

Styrelsen i Heliospectra AB fattade den 24 april 2014, med stöd av bemyndigande från bolags-stämman, beslut om en nyemission av högst 2 831 250 aktier och lika många vederlagsfria tecknings-optioner i form av en unit, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen fastställdes till 8,00 kr per aktie och skulle vid full teckning inbringa 22,65 Mkr. Emissionen var helt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. Transaktionen har nu avslutats och den totala teckningen summerar i att emissionen övertecknades. Häri ingår teckningar utifrån lämnade teckningsförbindelser med 2,2 Mkr.
Twittra det här

Citat

Det är glädjande att emissionen om 22,65 Mkr kunnat genomföras med överteckning och därtill att det stora intresset möjliggör en tillkommande riktad emission till kvalificerade investerare om ca 18,2 Mkr. Emissionen finansierar fullföljande av den förestående marknadslanseringen med full kraft. Vi hälsar de ca 400 nya aktieägarna som tillkommer i samband med emissionen välkomna. Listningsprocessen på Nasdaq OMX First North kommer på basis av denna spridning att kunna fortgå planenligt med preliminär första listningsdag den 18 juni.
Heliospectras vd Staffan Hillberg