Teckningsoptioner i incitamentsprogram överlåtna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Report this content

Göteborg, 5 januari 2021 klockan14:30 

Heliospectra AB (publ) (”Bolaget”) har genom det helägda bolaget Heliospectra Personal AB (”Dotterbolaget”) verkställt överlåtelsen av 930 000 teckningsoptioner av serie P03 i Bolaget till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Teckningsoptionerna emitterades ursprungligen till Dotterbolaget vid bolagsstämma i Bolaget den 14 maj 2020

I enlighet med villkoren för teckningsoptionerna har Bolaget fastställt marknadsvärdet för teckningsoptionerna per överlåtelsedagen i enlighet med Black & Scholes optionsvärderingsmodell och principerna i emissionsbeslutet. Marknadsvärdet har fastställts till 0,20 kronor per option. Teckningskursen för teckningsoptionerna har fastställts till 3,19 kronor per aktie och har framräknats i enlighet med principerna i emissionsbeslutet.

- Vi har i år tagit betydande strategiska steg mot våra långsiktiga mål genom att påskynda vår utveckling samt introduktion av nya produkter på marknaden. En ökad digital närvaro och vår nya MITRA-plattform har stärkt vår position på marknaden. Samtidigt kommer den företrädesemission vi drev igenom i höstas att underlätta utvecklingen av nästa generations teknik och möjliggöra vidare marknadspenetrering. Vi ser nu fram emot att skörda frukterna av våra innovationer de senaste fjorton åren. Prestationer som inte vore möjliga utan vår dedikerade personal. Vi vill därför ge våra anställda en möjlighet att ta del av den framtida värdeutveckling vi ser i bolaget, säger Ali Ahmadian VD Heliospectra.  

Dotterbolaget innehar fortsatt resterande 70 000 teckningsoptioner av serie P03 vilka framöver kan komma att erbjudas ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

För mer information:

Heliospectra AB, Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg
Telefon 031 40 67 10info@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sex kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. 

För mer information, besök https://www.heliospectra.com.


Prenumerera

Dokument & länkar