Förändringar i valberedningens förslag avseende styrelsesammansättning i Hembla

Valberedningen för Hembla AB (publ) har beslutat att justera sitt förslag till årsstämman 2019. Efter Valberedningen justerar sitt förslag på så sätt att styrelsen ska kompletteras med ytterligare en styrelseledamot, Patrick Forslund, och att antalet ledamöter därmed ska vara sju, istället för sex ledamöter som tidigare föreslagits. I övrigt görs inga förändringar i valberedningens förslag som offentliggjordes den 12 april 2019 i kallelsen till Hemblas årsstämma.

Patrick Forslund är advokat, med specialisering inom fastigheter och fastighetsaffärer. Patrick har över 15 års erfarenhet från affärer och rådgivning inom fastighetsbranschen.

Valberedningens uppdaterade förslag och motiverade yttrande, samt mer information om den föreslagna ledamoten, finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.hemblagroup.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Johannes Wingborg, Valberedningens ordförande
Telefon: 0739-640703
E-post: Johannes.Wingborg@lansforsakringar.se

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17.30 den 2 maj 2019.

Om Hembla

Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successivupprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen avhyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 mars 2019 till drygt 32 115 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 mars 2019 till 1 923 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med nästan obefintlig vakans. Hembla är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans.

Prenumerera

Dokument & länkar