Extra bolagsstämma i Thalamus Networks AB (publ)

Med anledning av Thalamus Networks bud på Hifabgruppen AB, kallar styrelsen aktieägarna i Thalamus Networks AB (publ) till extra bolagsstämma enligt bifogad kallelse. Stämman äger rum den 7 augusti 2008 kl 17.00 på Karlsbodavägen 39, Bromma.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om nyemission med anledning av budet på Hifabgruppen AB
7. Beslut om ändring av bolagsordningen gällande
a. Aktiekapitalet
b. Antal aktier
8. Beslut om ändring av bolagsordningen gällande
a. Föremål för bolagets verksamhet
9. Beslut om byte av handelsplats för bolagets aktier
10. Stämmans avslutande


Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman och på bolagets hemsida www.thalamus.se. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post.

I övrigt hänvisas till bifogad kallelse.


Stockholm juni 2008

Thalamus Networks AB (publ)
Styrelsen

Vid frågor, kontakta gärna:

Anders Ekborg, styrelseordförande Thalamus Networks, telefon 0707-48 68 61

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar