Hifab Group AB (publ.) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017

Oktober - december, fjärde kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 118,0 (132,0) MSEK. 
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 7,9 (5,5) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,9 (5,9) MSEK. 
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,10 (0,06) SEK.

2017 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 445,7 (475,9) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 17,8 (8,8) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 17,2 (7,6) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,21 (0,09) SEK.
  • Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 12 öre/aktie (0 öre) för räkenskapsåret

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
Inga väsentliga händelser att rapportera.

VD-rapport
Året avslutades starkt med ett fjärde kvartal som är Hifabs lönsammaste sedan 2010. Årsresultatet förbättrades väsentligt jämfört med föregående år där ökad effektivitet och marknadsframgångar är de främsta anledningarna. Den positiva resultattrenden består för sjunde kvartalet i rad, vilket visar på robusthet och en verksamhet med stor potential.

Koncernens omsättningsminskning under kvartalet och året är kopplat till en temporär uppbromsning av utlandsverksamheten. Orsaken är senarelagda projekt och förskjutna upphandlingar i några större uppdrag under första halvåret. Dessa uppdrag är nu uppstartade och började ge volym under slutet av kvartalet. Omsättningen i den svenska verksamheten ökade något, jämfört med föregående år.

Orderstocken i både den svenska och internationella verksamheten har förbättrats under året jämfört med föregående år.

Framöver bedömer vi den svenska marknaden som fortsatt stark och stabil med viss avtagande tillväxt inom främst bostadssegmentet. Den pågående urbaniseringen i och runt våra större städer, samt omfattande infrastruktursatsningar i hela landet, kommer dominera investeringarna i Sverige under lång tid framöver. Även den internationella marknaden bedöms som fortsatt stark och stabil där Hifab är verksam i Asien, Afrika och Östeuropa.

Med stöd av Hifabs långsiktiga strategiplan fortsätter vi vårt strukturerade förbättringsarbete. Hifab fortsätter därför att fokusera på uppdrag som genererar maximalt värde för kunden och därmed högre lönsamhet för Hifab.

Vi strävar efter att säkerställa vår position som marknadens främsta projektledningsföretag, våra kunders- och medarbetares förstahandsval.

Inför ett spännande 2018 är Hifab väl positionerade för att möta marknadens behov av kvalificerade bygg- och projektledningstjänster, spetsade med specialister, som gör oss unika.

För ytterligare information kontakta
CEO Patrik Schelin Hifab Group AB 
telefon 010-476 60 00

Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018 kl. 09.00 CET. 

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifab är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.

Taggar:

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Stark avslutning på året med fortsatt positiv resultattrend.
Patrik Schelin, CEO, Hifab Group AB