Hifab Group AB (publ.) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

Oktober – december, fjärde kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 101,0 (118,0) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 3,1 (7,9) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,9 (7,9) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 (0,10) SEK.

2018 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 402,5 (445,7) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 13,2 (17,8) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 13,2 (17,2) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,15 (0,21) SEK. 
  • Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 12 öre/aktie (12 öre) för räkenskapsåret.

VD-rapport

Fjärde kvartalet ger ett svagare resultat och lägre omsättning, jämfört med föregående år. Tillsammans med åtgärder och investeringar har högre frånvaro samt en produktionsdag mindre bidragit till det lägre resultatet och den lägre omsättningen.

Under året har vi genomfört flera åtgärder och investeringar för att stärka vår konkurrenskraft samt för att öka vår effektivitet. Vi har bland annat lagt grunden för en modernare digital plattform som ska stödja oss i vår strävan att förbättra mobilitet, funktionalitet och effektivitet, oavsett vart vi befinner oss.

För att säkerställa att våra konsulter uppfyller högt ställda kompetenskrav i alla våra projekt har vi utvecklat vår utbildningsverksamhet, projektledarskolan. Utöver detta har vi startat två nya kompetensområden, Kulturmiljö och Byggekonomi & Kalkyl, vilket kompletterar och stärker vårt erbjudande i hela landet. Vi har även minskat något i numerär genom att renodla vår verksamhet och säkerställt att vi har rätt konsulter hos oss.

Dessa investeringar och åtgärder har även på helåret inneburit minskad omsättning och lägre resultat, jämfört med föregående år. Detta är dock en nödvändighet för att vi ska ta nästa steg i vår utveckling.

Som en naturlig del kommer tillväxt vara en viktig del framöver. Vi kommer fortsätta att bygga Hifab organiskt men tittar även på lämpliga förvärv som stärker och/eller kompletterar oss.

För att skapa tillväxt och möta marknadens efterfrågan etablerar vi ett nytt marknadsområde i Mellansverige under inledningen av 2019. Det nya marknadsområdet har en geografisk täckning från Jönköping i söder till Uppsala i norr. Befintlig verksamhet i Jönköping, Linköping, Norrköping, Västerås och Uppsala flyttas över till det nya marknadsområdet. Genom denna förändring får befintliga marknadsområden ett tydligare regionalt fokus och ökad kraft att utveckla storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm.

I utlandsverksamheten pågår sedan en tid omställning med förändrad projektportfölj som resulterat i en viss uppbromsning och minskad omsättning. Framöver bedömer vi den internationella marknaden som fortsatt stark där Hifab är verksam i Asien och Afrika.

Marknadsläget för den svenska verksamheten bedöms som fortsatt stark inom de områden där Hifab är verksamt. Nedgången i nyproduktion av bostäder framöver förväntas kompenseras av ökat byggande av lokaler och anläggningar/infrastruktur. Effekter av långvarig politisk instabilitet och globala handelskrig kan dock försämra läget.

Vi ser med tillförsikt fram mot ett spännande 2019 där Hifab är väl positionerade för att möta marknadens behov av kvalificerade bygg- och projektledningstjänster, spetsade med specialister, som gör oss unika.

För ytterligare information kontakta
CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl. 09.00 CET. 

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifab är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Taggar:

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Hifab investerar för tillväxt och starkare resultat.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB