Hifab Group AB (publ.) Delårsrapport för januari – juni 2018

April – juni, andra kvartalet, i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 105,7 (113,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 5,0 (2,2) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,3 (2,0) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,02) SEK.

Januari – juni 2018 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 216,3 (237,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 9,1 (9,2) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 9,5 (8,8) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,12 (0,11) SEK.

VD-rapport

Efter en något svag inledning av året har förbättrad debiteringsgrad och effektivitet bidragit till en resultatförbättring under andra kvartalet. Justerat för kalendereffekt, som inneburit en produktionsdag mer jämfört med föregående år, förbättrades rörelseresultatet under andra kvartalet med 70%.

En mindre andel underkonsulter, och lägre effektivitet under inledningen av året, är främsta orsakerna till den något lägre omsättningen under första halvåret jämfört med föregående år.

Under kvartalet har vårt strukturerade förbättringsarbete fortsatt parallellt med hög marknadsnärvaro och operativt fokus. Förbättrat resultat, ökad kund- och medarbetarnöjdhet är kvitto på att vi gör rätt saker i vår strävan att vara marknadens främsta projektledningsföretag, våra kunders och medarbetares förstahandsval.

Orderingången för den svenska verksamheten är i nivå med motsvarande period föregående år. Den svenska marknaden bedöms som fortsatt stark med viss avtagande tillväxt inom främst bostadssegmentet.

Utlandsverksamheten är nu åter på budgeterad nivå efter föregående års uppbromsning på grund av försenade projektstarter. Framöver bedömer vi den internationella marknaden som fortsatt stark där Hifab är verksam i Asien, Afrika och Östeuropa.

Som en naturlig del i utvecklingsarbetet, och den förbättrade ekonomiska ställningen, kommer tillväxt vara en viktig del framöver. Vi kommer fortsätta att bygga Hifab organiskt men tittar även på lämpliga förvärv som stärker och/eller kompletterar oss.

För ytterligare information kontakta:
CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 09.00 CET. 

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifab är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Taggar:

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 400 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Citat

Förbättrad lönsamhet under andra kvartalet är resultat av vårt strukturerade förbättringsarbete.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB