Hifab Group AB (publ.) Delårsrapport för januari – juni 2021

Report this content

April – juni, andra kvartalet, i sammandrag

  •  Nettoomsättningen uppgick till 85,4 (96,6) MSEK. 
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -6,2 (2,9) MSEK. 
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6,6 (2,2) MSEK. 
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,03) SEK. 

Januari – juni 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 170,5 (193,9) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -7,8 (4,3) MSEK. 
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8,1 (3,8) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,10 (0,05) SEK.

 
VD-rapport
”Positiva marknadssignaler med fortsatta utmaningar”
Den svaga inledningen av året har fortsatt under andra kvartalet med några störningar i pågående projekt samt flera nya projekt som inte har kommit igång som planerat. Orsaken är huvudsakligen kopplad till den pågående och utdragna pandemi och en, som vi upplever det, trög återstart. I takt med att vaccineringen rullas ut i landet ser vi en allt positivare marknad med ökad investeringsvilja. Den tillfälligt minskande orderstocken under inledningen av året har nu åter börjat fyllas på.

Under pandemin har vi varit restriktiva med att anställa ny personal, vilket resulterat i en något minskad numerär i Sverige. I första hand har vi prioriterat att säkerställa befintlig verksamhet samt selektiv rekrytering av nyckelpersoner. I vår utlandsverksamhet har vi ökat egen personal lokalt och minskat andelen underkonsulter.

Som tidigare meddelats har Tillväxtverket lämnat besked om övervägande om att återkräva tidigare utbetalt korttidsstöd, avseende år 2020 för Hifab AB. Då vi inte delar Tillväxtverkets syn kommer svar att lämnas innan slutligt beslut fattas. Om det slutliga beslutet skulle följa övervägandet innebär det en återbetalning om 1,8 MSEK, vilket kommer vara kassaflödespåverkande. Vi gör även bedömningen att erhållet och ansökt stöd för innevarande år kan vara i farozonen. Med anledning av detta har vi återfört allt korttidsstöd som Hifab AB tidigare erhållit och ansökt om, vilket innebär en negativ resultatpåverkan under andra kvartalet om totalt 3,5 MSEK. I det fall Tillväxtverket ändrar sin uppfattning i det slutliga beslutet kommer det innebära en positiv påverka på resultatet.

Orderstocken för den svenska verksamheten har minskat något men ligger i nivå med föregående år med hänsyn tagen till att vi är något färre medarbetare. Med stöd av positiva marknadssignaler och våra branschorganisationers allt mer positiva konjunkturprognoser kvarstår vår bedömning om en god marknad som sakta förbättras. I takt med att marknaden och orderingången ger oss rätt förutsättningar kommer vi återuppta tillväxtsatsningen i Sverige.

Vår utlandsverksamhet har det fortsatt tufft med hårda restriktioner och hög smittspridning i de länder där vi är verksamma. Under perioden ser vi dock en förbättring som resulterat i en omsättningsökning med 46% jämfört med samma period föregående år. Orderstocken för utland är i nivå med föregående år, vilket är på en historiskt hög nivå, men det är osäkert i vilken takt vi kan realisera orderstocken med hänsyn till ländernas restriktioner.

Under perioden har vår utlandsverksamhet lyckats uppnå en viktig milstolpe genom att Världsbanken hävt den tidigare sanktionen som hindrat oss från att vinna nya Världsbanksfinansierade projekt. Detta innebär att vi inte har några begränsningar att verka på den internationella biståndsmarknaden. Med över 40 års erfarenhet av internationell projektverksamhet och ett projektgenomförande- och antikorruptionssystem, som lyfts fram av Världsbanken som en förebild, står vi redo att bidra med samhällsnytta där den bäst behövs.

Vi fortsätter vårt fokuserade arbete med att stötta våra kunder, utveckla ett lönsammare Hifab samt fortsatt hög marknadsnärvaro för att möta marknadens behov och stärka vår marknadsposition.

Denna information är sådan som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-20 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta
Patrik Schelin, CEO
Hifab Group AB 
telefon 010-476 60 00

Hifab är specialister inom projektledning med tillhörande konsulttjänster. Vi finns till för de som äger, utvecklar, förvaltar och nyttjar fastigheter och anläggningar. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Citat

Positiva marknadssignaler med fortsatta utmaningar.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB