Hifab Group AB (publ.) Delårsrapport för januari – mars 2018

Januari – mars, första kvartalet, i sammandrag:

  • Nettoomsättningen uppgick till 110,6 (124,0) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 4,1 (7,0) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 4,2 (6,8) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 (0,08) SEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet
Inga väsentliga händelser att rapportera.

VD-rapport

Året har inletts med förstärkning av ett flertal nya medarbetare i den svenska verksamheten. Under första kvartalet har kalendereffekten inneburit två färre produktionsdagar, jämfört med föregående år. Justerat för detta ligger resultatet i nivå med motsvarande period föregående år.

En mindre andel underkonsulter, och något försvagad effektivitet under inledningen av perioden, har bidragit till en lägre omsättning i den svenska verksamheten. På utlandssidan kan vi nu se att den tidigare uppbromsningen och omsättningsminskningen börjar närma sig normal nivå.

Orderstocken i både den svenska och internationella verksamheten har förbättrats under kvartalet, jämfört med föregående år.

Framöver bedömer vi den svenska marknaden som fortsatt stark och stabil med viss avtagande tillväxt inom främst bostadssegmentet. Den pågående urbaniseringen i och runt våra större städer, samt omfattande infrastruktursatsningar i hela landet, kommer dominera investeringarna i Sverige under lång tid framöver.

Även den internationella marknaden bedöms som fortsatt stark och stabil där Hifab är verksam i Asien, Afrika och Östeuropa.

Efter rapportperiodens utgång har Världsbanken meddelat beslut i sanktionsärendet gällande ett uppdrag i Laos. Information om beslutet, samt konsekvenser för verksamheten, finns redovisat nedan under Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång.

Med stöd av Hifabs långsiktiga strategiplan fortsätter vi vårt strukturerade förbättringsarbete. Vi kommer fortsätta att fokusera på uppdrag som genererar maximalt värde för våra kunder och därmed högre lönsamhet för Hifab. 

För ytterligare information kontakta: 
CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 09.00 CET. 

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifab är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB.

Taggar:

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Med stöd av Hifabs långsiktiga strategiplan fortsätter vi vårt strukturerade förbättringsarbete. Vi kommer fortsätta att fokusera på uppdrag som genererar maximalt värde för våra kunder och därmed högre lönsamhet för Hifab.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB