Hifab Group AB (publ.) Delårsrapport för januari – mars 2021

Report this content

Januari – mars, första kvartalet, i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 85,1 (97,3) MSEK. 
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -1,6 (1,4) MSEK. 
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,5 (1,6) MSEK. 
  • Kassaflödet från verksamheten uppgick till -8,7 (-0,9) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (0,02) SEK.

VD-rapport
Efter en trög start med en avvaktande marknad ser vi tydliga förbättringar under slutet av perioden.
Året inleds svagt med nya projekt som inte kommer igång som planerat samtidigt som vi har störningar i några av våra pågående projekt. Orsaken är huvudsakligen kopplad till den pågående och utdragna pandemin, som vi upplever har skapat en avvaktande marknad. Under slutet av perioden får vi dock en resultatförbättring och vi ser tydliga tecken på att investeringsviljan och framtidstron är på återgång. 

Under kvartalet har vi en kalendereffekt med 12 färre timmar vilket bidragit negativt i storleksordningen 1,5 MSEK, jämfört med föregående år. I den svenska verksamheten har vi varit restriktiva med att anställa innan vi ser en tydlig vändning och marknadsstabilitet, vilket resulterat i en minskad numerär av anställda konsulter. 

Sammantaget innebär detta en omsättningsminskning med ca 12% under första kvartalet, jämfört med föregående år, och ett negativt resultat.

Orderstocken i den svenska verksamheten har minskat något men ligger i nivå med föregående år med hänsyn tagen till att vi är något färre medarbetare. Framöver bedömer vi, med stöd av positiva marknadssignaler och våra branschorganisationers allt mer positiva konjunkturprognoser, den svenska marknaden som god. 

Vår utlandsverksamhet har haft det fortsatt tufft med hårda restriktioner och reseförbud för flertalet av våra internationella experter. Under slutet av perioden ser vi dock en förbättring som resulterat i en omsättningsökning med 20%, jämfört med föregående år. Orderstocken för utland är i nivå med föregående år, vilket är på en historiskt hög nivå, men det är osäkert när vi kan realisera orderstocken med hänsyn till ländernas restriktioner.  

Även om vi fortfarande befinner oss i en pandemi så ser vi ljust på framtiden. Med gemensamma krafter och tillgång till vaccin är vår bedömning att marknadsläget stabiliseras och förbättras under främst andra halvåret 2021. Stödpaket från regeringen förväntas driva investeringar kopplade till ett uppdämt behov av att fortsätta samhällsutvecklingen pådrivet av megatrender som urbanisering, globalisering och digitalisering mm. Behovet av kvalificerade projektledningstjänster för att leda detta arbete bedöms som stort. 

Hifab har en viktig roll som samhällsbyggare genom att bidra med kompetens och erfarenhet, både i krislägen och i den fortsatta hållbara samhällsutvecklingen.       

Denna information är sådan som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-28 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta
CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00
 

Hifab är specialister inom projektledning med tillhörande konsulttjänster. Vi finns till för de som äger, utvecklar, förvaltar och nyttjar fastigheter och anläggningar. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Citat

Efter en trög start med en avvaktande marknad ser vi tydliga förbättringar under slutet av perioden.
Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB