Hifab Group AB (publ.) Delårsrapport för januari – mars 2022

Report this content

Januari – mars, första kvartalet, i sammandrag

•    Nettoomsättningen uppgick till 75,5 (85,1) MSEK. 
•    Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 1,0 (-1,6) MSEK. 
•    Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,8 (-1,5) MSEK.  
•    Kassaflödet från verksamheten uppgick till 0,7 (-8,7) MSEK.
•    Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,01 (-0,02) SEK. 

VD-rapport

En starkare början på 2022 med ökad orderstock och förbättrad debiteringsgrad

Årets första kvartal har uppvisat ett förbättrat rörelseresultat men en omsättningsminskning med 11,3% jämfört med föregående år. För kvartalet uppgår Hifabs nettoomsättning till 75,5 (85,1) MSEK och rörelseresultatet till 1,0 (-1,6) MSEK.

Orsaken till den lägre omsättningen är framför allt färre konsulter i bolaget. Vi har valt att vara försiktiga med rekrytering vilket inneburit att personalstyrkan minskat i jämförelse med förra året. 

Glädjande ser vi att försäljningen är god och orderstocken framåt är ökande i den svenska verksamheten. Debiteringsgraden har ökat i alla delar av verksamheten och det är god lönsamhet i projekten – kunderna är nöjda och medarbetarna gör ett bra jobb.

Orderstocken för utland är i nivå med föregående år, vilket är på en historiskt hög nivå. Under sista kvartalet har vi dock haft fortsatta svårigheter att realisera orderstocken med hänsyn till ländernas pandemirestriktioner.

Marknaden är fortfarande stark och det oroliga världsläget har inte påverkat Hifab direkt. Dock finns det risk att den totala påverkan av ökande inflation, höjda råvaru- och drivmedelspriser, försenade leveranser och brist på byggmaterial kan ha en inverkan på Hifabs kunder och därmed på Hifabs resultat långsiktigt.

Hifab har stor potential och vi fortsätter arbetet för att skapa nya affärer och drar nytta av alla medarbetares kompetens. Marknaden är stark och vi har ambitioner att öka vår andel av marknaden under 2022, samtidigt fortsätter vi vår utveckling mot ett än mer kundorienterat företag.
 

Denna information är sådan som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-27 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta
Karin Annerwall Parö, CEO
Hifab Group AB 
telefon: 010-476 60 00

Hifab är specialister inom projektledning med tillhörande konsulttjänster. Vi finns till för de som äger, utvecklar, förvaltar och nyttjar fastigheter och anläggningar. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 11 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 320 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

En starkare början på 2022 med ökad orderstock och förbättrad debiteringsgrad.
Karin Annerwall Parö, CEO Hifab Group AB