Hifab Group AB (publ.) Delårsrapport för januari – september 2017

Juli – september, tredje kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 89,9 (109,2) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 0,7 (0,4) MSEK. 
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,5 (0,4) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,00) SEK.

Januari – september 2017 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 327,7 (343,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 9,9 (3,4) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 9,3 (1,8) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,12 (0,02) SEK.

VD-rapport

Det säsongsmässigt alltid svaga tredje kvartalet med semesterperiod samt en arbetsdag mindre i år jämfört med föregående år uppvisar ett förbättrat resultat, trots en omsättningsminskning.

Det omfattande och strukturerade förbättringsarbetet som genomförts under senaste året har bidragit till en ökad effektivitet och att resultatet kan hållas uppe.

Omsättningsminskningen är huvudsakligen kopplad till utlandsverksamheten som bromsats upp under året, vilket tidigare meddelats. Orsaken är senarelagda projektstarter och förskjutna upphandlingar i några uppdrag. Dessa uppdrag är nu kontrakterade och uppstartade och förväntas ge volym under fjärde kvartalet i år och framåt.

I utlandsverksamheten har vi ett stort antal projektanställda som gör oss dynamiska och kostnadseffektiva när vi snabbt behöver bromsa eller utöka resurser. Den flexibiliteten visar sig i att antalet årsanställda är något mindre under perioden jämfört med föregående år.  

Konkurrensen om kompetenta medarbetare är fortsatt en utmaning för branschen och för Hifab. Under perioden har vi förstärkt oss med flera duktiga och erfarna medarbetare. Bland dessa har vi anställt Malin Sandkulla som ny HR-chef och Markus Olofsson som ny Marknadsområdeschef för vår verksamhet i norra Sverige. Både Malin och Markus ingår i koncernledningen där dom tillför gedigen kompetens och erfarenhet i vår strävan att säkerställa vår position som marknadens främsta projektledningsföretag, våra kunders och medarbetares förstahandsval.

Orderingången för både den Svenska och den internationella verksamheten är något bättre än motsvarande period föregående år.

Den Svenska marknaden bedöms fortsatt stark och stabil med viss uppbromsad tillväxt inom främst bostadssegmentet. Internationella marknaden där Hifab är verksam bedöms som fortsatt stark och stabil.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Energikonsult för Locum

Locum genomför löpande energikartläggningar, energideklarationer m.m. i sitt fastighetsbestånd på ca 2 miljoner kvadratmeter. Med start under hösten 2017 kommer Hifab i samarbeta med Locum att genomföra ett arbete med målsättningen att ta fram en så kostnadseffektiv arbetsprocess som möjligt och se över samordning av de tre områdena – energikartläggningar, energideklarationer och OVK. En nulägeskartläggning av befintligt mediestatistikprogram kommer också att ske, detta för att se över eventuella brister och potentiella förbättringsområden.

BREEAM-certifiering av Vacses fastighetsbestånd

Vacse är en aktör inom segmentet samhällsfastigheter och har bl.a. specialfastigheter såsom polishus, häkten och tingsrätter runt om i Sverige. Under 2017-2018 ska Vacse certifiera hela sitt fastighetsbestånd enligt det brittiska miljöcertifieringssystem BREEAM in use. Certifieringen gör att ägarna får en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö och detta är ett steg i Vacses hållbarhetsarbete. I projektet är Hifab involverad som experter och har tre konsulter som är certifierade assessorer.

Nationellt ramavtal med Statens institutionsstyrelse

Hifab har tecknat ett ramavtal med Statens institutionsstyrelse vars verksamhet är av stor vikt för barn och unga i behov av vård och stöd. Verksamheten befinner sig i en expansiv fas och kompletterar nu främst befintliga institutioner med nya och renoverade lokaler. Hifab har projektledningsuppdrag vid planerade tillbyggnationer i Kalix, Hässleholm, Lidköping och Uddevalla. Ramavtalet avser projekt- och byggledning och är ett nationellt avtal som löper under två år med option om två års förlängning.

Nya chefer

Sedan augusti är Malin Sandkulla ny HR-chef på Hifab. Malin kommer närmast från en roll som nordisk HR-direktör på Intertek och tidigare HR-chef för Energo samt HR-Businesspartner på WSP och Sweco. Malin är utbildad personalvetare/civilekonom och elektroingenjör. I sin roll kommer Malin bland annat fokusera på att göra bra chefer bättre samt att skapa engagerade medarbetare.

Sedan september är Markus Olofsson ny marknadsområdeschef för Hifabs verksamhet i norra Sverige och även avdelningschef på Umeåkontoret. Markus Olofsson kommer närmast från Pon Equipment där han varit region- och teknikchef. Han har även arbetat som kvalitets- och miljöchef. Markus har tidigare erfarenhet från GE Healthcare som produktionstekniker, projektledare och marknad- och försäljningsansvarig.

Hifab har rekryterat Kristina Haraldsson som ny avdelningschef i Stockholm för området Energi. Kristina är verksam inom förnybar energi, energisystem och hållbarhet. Hon har en lång och bred erfarenhet av hållbar utveckling inom olika samhällssegment. Kristina har drivit eget konsultföretag, SustainAgility, varit konsultchef med inriktning strategiska energi- och miljöfrågor på ÅF, varit hållbarhetschef på PostNord samt forskat inom energilager.

För ytterligare information kontakta
CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
CFO Elisabeth Brattlund Hifab Group AB
Telefon 010-476 60 00

Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2017 kl.09:00 CET. 


Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifab är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Förbättrat resultat med lägre omsättning.
Patrik Schelin, VD Hifab Group AB