Korrigering: Kommuniké från Hifab Groups årsstämma 2019

Report this content

Korrigeringen avser felaktigt MAR-märkt pressmeddelande, daterat 2019-05-14 Kommuniké från Hifab Groups årsstämma 2019.

Vid årsstämman i Hifab Group den 14 maj 2019 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018, fastställdes. Styrelseledamöterna samt verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2018.

Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 12 öre per aktie, totalt 7 300 669 kronor, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 16 maj 2019 och utdelning till aktieägarna beräknas ske den 21 maj 2019.

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter. Beslöts vidare att revisor skall ersättas enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tomas Hermansson, Jessica Petrini, Karin Annerwall Parö och Carl Östring samt nyval av Petter Stillström. Till styrelseordförande föreslås Karin Annerwall Parö. Rikard Appelgren har avböjt omval.

Som revisor återväljs Deloitte med Johan Telander, Auktoriserad revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Beslöts att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av totalt högst 3 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission skall även kunna ske genom s.k. apportemission. Beslutet togs med mer än 2/3 majoritet.

För ytterligare information kontakta
Patrik Schelin, CEO
Hifab Group AB 
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ First North. Koncernen har ca 310 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 445 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se