STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN I HKSCAN ABP

HKScan Abp          BÖRSMEDDELANDE      17 mars 2009, kl. 9.00

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN I HKSCAN ABP

Styrelsen i HKScan Abp har beslutat kalla aktieägarna till ordinarie
bolagsstämma, som hålls torsdagen den 23 april 2009 med början kl. 11.00 i
Finlandiahusets kongressflygel, sal A, adress Mannerheimvägen 13 e (entré M1
och K1), Helsingfors, Finland. 

Styrelsen kommer att göra följande förslag vid bolagsstämman:

UTDELNING

Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen fastställs till 0,24 euro per
aktie. Utdelning sker till aktieägare som på avstämningsdagen är införd i den
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab (Finlands
Värdepapperscentral). Styrelsen föreslår att avstämningsdagen för utdelningen
är den 28 april 2009 och att utdelningen betalas den 6 maj 2009. 

FÖRSLAG GÄLLANDE STYRELSEN 

På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) föreslår
styrelsen att antalet styrelseledamöter förblir fem (5), och att de nuvarande
ledamöterna Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen, Matti Karppinen, Johan Mattsson
och Matti Murto återväljs för nästa mandatperiod. 

På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) föreslås
oförändrat årsarvode för styrelseledamöterna under nästa mandatperiod, eller 20
000 euro för ledamöterna, 25 000 euro för vice ordföranden och 40 000 euro för
ordföranden. Dessutom föreslås ett arvode om 500 euro per möte för
styrelsesammanträden och styrelseutskottens sammanträden. Styrelseledamöternas
resekostnader ersätts enligt bolagets resereglemente. 

FÖRSLAG GÄLLANDE REVISORERNA 

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott (Audit Committee) föreslår
styrelsen att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy med Johan Kronberg,
CGR, som huvudansvarig revisor och Petri Palmroth, CGR, utses till ordinarie
revisorer fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, samt Mika
Kaarisalo, CGR, och Pasi Pietarinen, CGR till revisorssuppleanter. 

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott (Audit Committee) föreslår
styrelsen att revisorsarvodet ska betalas enligt godkänd räkning. 

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att paragraf 7 i bolagsordningen får följande ordalydelse:
”Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i minst två (2) av styrelsen
utsedda dagstidningar tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före
bolagsstämman.” 


FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM FÖRVÄRV AV BOLAGETS
EGNA AKTIER AV SERIE A 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att fatta beslut
om förvärv av bolagets egna aktier av serie A enligt följande: 
Bemyndigandet gäller förvärv av sammanlagt högst 3 500 000 aktier av serie A,
motsvarande ca 8,9 % av aktiestocken och ca 10,3 % av det samlade antalet
aktier av serie A. 

Enligt bemyndigandet kan bolaget förvärva egna aktier endast med fritt eget
kapital. Egna aktier kan förvärvas till aktiernas offentligt noterade kurs
eller annat marknadsvärde vid förvärvstidpunkten. 

Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärvas. Förvärv kan ske bl.a. i
form av derivat. Aktier kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till
aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Bemyndigandet gäller till den
30 juni 2010. 

Bemyndigandet upphäver styrelsens tidigare bemyndigande att besluta om förvärv
av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 22 april 2008. 


FÖRSLAG OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER
OCH OPTIONSRÄTTER SAMT ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER 

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att
fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt övriga särskilda
rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen enligt följande: 
Bemyndigandet gäller emission av aktier av serie A. Styrelsen bemyndigas att
fatta beslut om antalet aktier som skall emitteras. Med stöd av detta
bemyndigande kan högst 5 500 000 aktier emitteras. Maximiantalet för
bemyndigandet motsvarar ca 14,0 % av aktiestocken och ca 16,2 % av det samlade
antalet aktier av serie A. 

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla villkor i anslutning till
emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier.
Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna
aktier. Emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier
kan ske i form av riktad emission. Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2010. 

Bemyndigandet upphäver styrelsens tidigare bemyndigande att besluta om emission
av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar
till aktier som bolagsstämman beviljade den 22 april 2008. 

Styrelsen föreslår att bemyndigandena för förvärv av egna aktier och emission
av aktier godkänns för att styrelsen smidigt skall kunna fatta beslut om
nödvändiga kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga
finansieringen eller för att genomföra företagsförvärv. Ett riktat förvärv av
egna aktier och en riktad emission av aktier förutsätter alltid att det
föreligger vägande ekonomiska skäl för åtgärderna, och bemyndigandena kan ej
utnyttjas i strid med principen om aktieägarnas likställighet. 


HKScan Abp

Styrelsen


Närmare upplysningar lämnas av vd Matti Perkonoja, HKScan. Telefonmeddelanden
till honom kan lämnas via Marjukka Hujanen, tfn 010 570 6218 (Finland) eller
+358 10 570 6218 (internationellt). SÄNDLISTA:
Nasdaq OMX, Helsingfors
Centrala medier
www.hkscan.com

Om oss

HKScan är ett nordiskt företag som producerar kött och måltider. Vi har över 7 300 yrkeskunniga medarbetare som strävar efter att servera världens mest krävande gaffel och säkerställa kvalitet genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. HKScan producerar, marknadsför och säljer högkvalitativa och hållbart framtagna produkter av fläsk-, nöt-, fjäderfä- och lammkött samt charkuterivaror och färdigmat, med starka konsumentvarumärken som HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® och Tallegg®. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, food service, industri och export och vår hemmamarknad utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till nästan 50 länder. År 2017 hade HKScan en omsättning på 1,8 miljarder euro, vilket gör oss till en av Europas ledande producenter av kött och färdigmat.www.hkscan.com

Prenumerera