Högskolan Dalarna tar ökat ansvar för klimatet

36 universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030.

- Det är viktigt att visa att vi som lärosäte tar klimatförändringarna på allvar och eftersom vi utbildar framtidens medborgare och ledare har vi möjlighet att medvetandegöra både utmaningar och lösningar, säger Martin Norsell, rektor på Högskolan Dalarna.

Den senaste IPCC-rapporten från FN:s klimatpanel visar att takten i klimatomställningen måste öka drastiskt om uppvärmningen ska kunna hållas under två grader. För att nå de klimatmål som Sverige och andra länder har åtagit sig genom Paris-överenskommelsen krävs ungefär halverade utsläpp varje decennium. Det kräver en snabb omställning av hela samhällsekonomin. Alla samhällssektorer påverkas. Universitet och högskolor har i denna process flera roller som ingår i kärnverksamheten och är viktigare än någonsin:

 • Att forska om klimatförändringar – både om hur de ska kunna motverkas och om hur vi ska ställa om för att hantera dem.
 • Att utbilda medborgare och ledare som ska genomföra denna omställning.
 • Att utveckla lösningar som kan minska utsläppen av växthusgaser, och även sänka deras halt i atmosfären, samt att delta i införandet av dessa lösningar.
 • Att sprida den kunskap som man tar fram.

För högskolesektorn som helhet är det dessa aktiviteter som har störst potential att göra väsentlig skillnad i klimatomställningen. De finns med i klimatramverket.

Men ramverket syftar också till att minska klimatpåverkan från lärosätenas egen verksamhet. Den kommer till stor del från tjänsteresor med flyg. Att minska dessa koldioxidutsläpp är en svår utmaning för lärosätena på grund av deras omfattande internationella utbyte. Därför behövs klimatramverket som ett viktigt gemensamt verktyg, och de anslutna universiteten och högskolorna kommer att träffas årligen för att hjälpa varandra med arbetet.

Kontaktperson: Birgitta Svensson, 023 77 81 52

 

Mer om klimatramverket

Klimatramverket beskriver hur universitet och högskolor bör förhålla sig till klimatomställningen. De anslutna lärosätena ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga, och åtar sig följande:

 • Att fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.
 • Att minska sin egen klimatpåverkan, och att år 2030 ha genomfört åtgärder så att man ligger i linje med 1,5-gradersmålet.
 • Att sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att man kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
 • Att tydligt kommunicera sitt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare.

Klimatramverket är kopplat till en vägledning som beskriver ett antal nyckelområden för klimatpåverkan från högskolesektorn, och föreslår åtgärder för minskat klimatavtryck. Med hjälp av denna vägledning kommer varje lärosäte välja ut områden där man sätter upp mål och genomför åtgärder utifrån sina egna förutsättningar.

Initiativet till klimatramverket kommer från KTH och Chalmers.

Lärosäten som har anslutit sig till klimatramverket

 • Högskolan Dalarna
 • Blekinge tekniska högskola
 • Chalmers tekniska högskola
 • Enskilda högskolan Stockholm
 • Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Försvarshögskolan
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Jönköpings universitet
 • Karlstads universitet
 • Karolinska institutet
 • Konstfack
 • Kungliga Konsthögskolan
 • Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
 • Kungliga Tekniska högskolan
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Newmaninstitutet
 • Röda korsets högskola
 • Sofiahemmets högskola
 • Stockholm School of Economics
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Örebro universitet

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera