Högskolan Dalarna vill examinera doktorer i Evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete samt i pedagogiskt arbete

Högskolan Dalarna har i dagarna lämnat in ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom ämnena Evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete och pedagogiskt arbete till Universitetskanslersämbetet.

Sedan våren 2012 har Högskolan Dalarna forskarutbildningsrättigheter i ämnet mikrodataanalys och ansöker nu om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete samt inom området och ämnet pedagogiskt arbete.

- Detta är ett flerårigt utvecklingsarbete och betydelsefullt för flera av Högskolans utbildningar. En möjlighet att eventuellt erövra forskarutbildningsrättigheter, som kopplar mot bristyrken som sjuksköterskor och lärare, gör att vi svarar upp mot en nationell angelägenhet för att möta framtida samhällsutmaningar. Utbildningens forskningsförankring och Högskolans kompetensförsörjning stärks om vi kan erbjuda studenterna en komplett studieväg från grundnivå till forskarnivå, säger prorektor Marie Klingberg Allvin vid Högskolan Dalarna.

- Egen forskarutbildning ökar attraktiviteten för både potentiella medarbetar och blivande studenter och skulle också stärka Högskolans samverkan mellan företag, kommuner och landsting. På lång sikt främjar denna tillväxt och regional utveckling för att kunna möta samhällets utmaningar, fortsätter Marie.

Området Evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete omfattar individens och samhällets insatser för att främja människors hälsa och sociala villkor. Dessutom inkluderar det utveckling av hälso- och välfärdsarbete genom framtagande av kunskap i form av originalstudier, systematisk litteratursökning, sammanställning och kritisk granskning av kunskap, implementering av evidensbaserad kunskap samt utvärdering av evidensbaserad praktik. Forskningen är främst riktad mot forskning inom reproduktiv hälsa samt barn och ungas hälsa, äldre och åldrande samt kunskapsimplementering och patientsäkerhet.

Området pedagogiskt arbete behandlar institutionella pedagogiska praktiker inom förskola, skola och högskola. Undervisning, lärande, omsorg och fostran är områdets centrala kunskapsobjekt som ses som integrerade processer vars inbördes relationer är angelägna att studera. Dessa studier bedrivs med utgångspunkt i didaktiska frågor. Området innefattar även studier av betingelser för dessa kunskapsobjekt, exempelvis studier av undervisningsmiljöer, artefakter och lärresurser samt undervisnings-, fostrans- och lärandeuppdragens utformning och legitimering. Frågor om pedagogers, elevers, barns och studenters upplevelser och förståelser av undervisning, lärande, fostran och omsorg samt dess betingelser är också väsentliga aspekter av pedagogiskt arbete. Av central betydelse för dessa studier av pedagogiska praktiker är teori- och metodutveckling som därmed utgör en viktig del av området för forskarutbildning.

Ansökningarna är nu skickade till Universitetskanslersämbetet och beslut kan väntas senast i juni 2017.

För mer information kontakta prorektor Marie Klingberg Allvin, telefon 070-717 44 14.

 

Prenumerera