Integrationsinsats i regionens skolor

Högskolan Dalarna och Mälardalens Högskola ska på Skolverkets uppdrag genomföra insatser som ska underlätta integrationen i skolor i Borlänge, Falun, Flen och Sandviken. Uppdraget går bland annat ut på att organisera kompetensutvecklingsinsatser för lärare och rektorer inom grund-, gymnasie-, och gymnasiesärskola.

– Det är en angelägen fortbildningsinsats för att öka skolornas möjligheter att ta emot nyanlända elever från andra länder, säger verksamhetsledare Mats Barrdahl vid Högskolan Dalarna.

Kompetensutvecklingsinsatsernas innehåll:

  • Lärare som undervisar i svenska ska få ökad kunskap om vad det innebär att lära sig ett nytt språk, hur andraspråksinlärning går till och vilka förutsättningar som är nödvändiga för en gynnsam språkutveckling.
  • Lärare som undervisar i andra ämnen än svenska och svenska som andraspråk ska få grundläggande kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i ämnesundervisningen.
  • Rektorer ska få ökad kunskap om hur organisationen kan ge förutsättningar för att nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska får en god språk-, läs-, skriv- och kunskapsutveckling.

Kompetensutvecklingsinsatserna planeras starta under ht 2013 och pågå tre terminer. Den första omgången kommer att rikta sig till kommuner och skolor med olika strukturer och erfarenheter av nyanlända:

  • Borlänge (industrikommun med flerårig erfarenhet av nyanlända).
  • Falun (tjänstemannakommun med mindre erfarenhet av nyanlända, men som förväntas ta emot ett stort antal nyanlända inom kort).
  • Flen (mindre bruksort med flerårig erfarenhet av nyanlända).
  • Sandviken (industrikommun med mindre erfarenhet av nyanlända, men som förväntas ta emot ett stort antal nyanlända inom kort).

Kommunerna som erbjuds kompetensutvecklingen kommer att välja ut en skola i respektive kommun. Insatserna består i att ge all personal inklusive rektor fem föreläsningar inom kompetensutvecklingens inriktningar. Ett team utses också med fördjupade kunskaper från föreläsningsämnena. De deltar med rektor i en forskningscirkel som ges regelbundet och prövar sina kunskaper i verksamheten. Parallellt med forskningscirkeln sprider nyckelpersoner och övriga teammedlemmar vidare sina kunskaper och erfarenheter till kollegor.

– De kommuner som valts ut bedöms ha en god beredskap att satsa på denna typ av fortbildning. Det ska bli intressant att följa de utvalda skolornas utveckling med integration av alla nyanlända elever, avslutar Barrdahl, som samordnar fortbildningsinsatserna i regionen. 

Insatserna i utbildningsprocessen kommer att dokumenteras och varje skola kommer att redovisa vunna erfarenheter och hur de implementeras i organisation och verksamheter. Efter att utbildningen är genomförd kommer resultaten att presenteras vid en avslutande konferens.

För mer information, kontakta:

Mats Barrdahl, verksamhetsledare Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD)
mbd@du.se | 070-568 85 08

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

De kommuner som valts ut bedöms ha en god beredskap att satsa på denna typ av fortbildning.
Mats Barrdahl