Lärarstuderande behöver utveckla ett lärarskap och ett ansvar som går utöver en redovisningsskyldighet

Från min tid som lärare i grundskolan kan jag dra mig till minnes tillfällen när jag i samband med starten av en lektion kommer in i klassrummet, ställer mig framför eleverna och gör mitt bästa för att samla ihop gruppen både fysiskt och mentalt. Då, just då, i ett nu, i den korta stunden av väntan inför påbörjandet av en planerad aktivitet slår det plötsligt mig att jag skulle kunna börja lektionen på ett helt annat sätt än vad jag tidigare tänkt. Så inleder Sören Högberg sitt förord till sin avhandling Om lärarskapets moraliska dimension – ett perspektiv och en studie av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal.

Med utgångspunkt i att all undervisning har en moralisk dimension, har Sören i sin avhandling dels utvecklat ett perspektiv som benämns Lärarskapets moraliska dimension dels med detta perspektiv som teoretisk referensram undersökt lärarstuderandes möjligheter att utveckla sitt lärarskap när de möts inom ramen för nätbaserad lärarutbildning.

Det upparbetade pedagogiskt didaktiska perspektivet synliggör att lärarskapet innefattar ett ansvar att, beroende på det samspel som växer fram mellan lärare och elever, växla mellan olika intentioner i den pedagogiska verksamheten. Dessa växlingar i intentioner avkräver lärare ett omdömesgillt agerande för om och i så fall när det pedagogiska arbetet ska förändras och i vilken riktning. Växlingar som över tid utvecklas till en pedagogisk rytm. För att ge lärarstuderande möjlighet att utveckla sitt lärarskap förordas i enlighet med perspektivet att lärarstuderande utöver kunskapsbildande processer också behöver delta i omdömesbildande processer, vilket i avhandlingen resulterar i ett antal kriterier för önskvärda samtal om lärares arbete.

I avhandlingen presenteras också en observationsstudie av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal. Analysarbetet av dessa samtal har resulterat i en konstruktion av fyra centrum för omdömesbildande processer som lärarstuderande har möjlighet att genomleva i seminariesamtal; ett existentiellt, ett performativt, ett kritiskt och ett professionellt centrum.

I förhållande till de villkor som urskiljs för nätbaserade seminarier förefaller framförallt ett performativt centrum och i viss mån ett kritiskt centrum att gynnas. Men samtidigt visar resultatet att ett professionellt centrum också kan befrämjas av en nätbaserad omgivning om tillgängliga verktyg används på ett väl övervägt sätt.

För att diskutera skilda konsekvenser av att lärarstuderande genomlever olika centrum för omdömesbildande processer i lärarutbildning används till sist det upparbetade perspektivet Lärarskapets moraliska dimension i en diskussion om lärarstuderandes möjligheter att i samspel med elever erhålla en auktoritet, liksom lärarkårens möjligheter att erhålla ett professionellt utrymme.

Diskussionen visar att det upparbetade perspektivet kan bidra till att skapa förståelse för att lärarstuderande i sin utbildning behöver utveckla ett lärarskap som innefattar en disposition för att ta ansvar för elevers utbildning på ett sätt som går utöver en redovisningsskyldighet.

Fredag den 18 december kl.13.00 försvarar Sören Högberg, Högskolan Dalarna sin doktorsavhandling Om lärarskapets moraliska dimension – ett perspektiv och en studie av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal i föreläsningssal 6 vid Högskolan Dalarna, Falun.

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera

Media

Media