Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter 572 705 1 277 1 309 finansiella poster Resultat efter skatt 514 499 1 013 917 Vinst per aktie (före 6,43 6,24 12,67 11,47 utspädning), kr Avkastning på eget 14,8 14,4 14,6 13,5 kapital, % § Koncernens resultat efter finansiella poster för januari-juni blev 1 277 (januari-juni 2001: 1 309) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 258 Mkr, medan Iggesund Paperboards rörelseresultat ökade med 181 Mkr. Resultatet för andra kvartalet uppgick till 572 (januari-mars: 705) Mkr. Första kvartalets resultat inkluderar 110 Mkr från försäljning av utbytt pappersmaskin. § Resultatet efter skatt blev 1 013 (917) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 12,67 (11,47) kronor. Avkastningen på eget kapital var 14,6 (13,5) procent. § Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt. Holmen Papers leveranser ökade jämfört med första kvartalet men produktionen fortsatte att begränsas. Priserna var oförändrade. För kartong var marknadsläget fortsatt svagt. Iggesund Paperboards leveranser och priser var oförändrade jämfört med första kvartalet. Produktionen begränsades, men i mindre utsträckning än tidigare. AFFÄRSOMRÅDEN Holmen Paper Kvartal Januari-juni Helår 2-02 1-02 2002 2001 2001 Nettoomsättning, Mkr 2 029 1 894 3 923 4 214 8 757 Rörelseresultat, Mkr 364 470 834 1 092 2 410 Rörelsemarginal, % 18 25 21 26 28 Avkastning på 15 20 17 25 26 operativt kapital, % Produktion, 1 000 ton 376 362 738 788 1 586 Leveranser, 1 000 ton 383 345 728 743 1 525 Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt. Leveranserna till Västeuropa från västeuropeiska producenter av tidningspapper var under första halvåret åtta procent lägre än motsvarande period 2001. Kapacitetsutnyttjandet hos västeuropeiska producenter påverkades positivt av ökad export från Västeuropa samt minskad import från Kanada. Leveranserna av journalpapper var något mer stabila med en minskning kring två procent för både SC och LWC. LWC- marknaden präglas fortsatt av stor överkapacitet. Holmen Papers leveranser var under januari-juni två procent lägre än motsvarande period 2001. Under andra kvartalet ökade leveranserna med elva procent jämfört med första kvartalets låga nivå. Priserna på obestrukna produkter var stabila under kvartalet. Kapacitetsutnyttjandet begränsades av orderläget samt uppstart av ny pappersmaskin. Rörelseresultatet för januari-juni blev 834 (1 092) Mkr. Resultatet påverkades negativt av lägre volymer och lägre priser, vilket delvis uppvägdes av positiva valutaeffekter. I resultatet ingår 110 Mkr från försäljning av den gamla maskinen i samband med maskinbyte i Hallsta Pappersbruk. Rörelseresultatet uppgick för andra kvartalet till 364 (K1-02: 470) Mkr. Exklusive resultatet från försäljningen av pappersmaskinen i Hallsta förbättrades resultatet med 4 Mkr. Leveranserna ökade samtidigt som uppstart och intrimning av ny pappersmaskin innebar högre kostnader. Holmen Paper tillverkar tidnings- och journalpapper vid tre bruk i Sverige och ett i Spanien. Iggesund Paperboard Kvartal Januari-juni Helår 2-02 1-02 2002 2001 2001 Nettoomsättning, Mkr 1 209 1 205 2 414 2 155 4 467 Rörelseresultat, Mkr 190 186 376 195 455 Rörelsemarginal, % 16 15 16 9 10 Avkastning på 18 17 18 8 9 operativt kapital, % Produktion, kartong, 115 106 221 198 403 1 000 ton Leveranser, kartong, 110 110 220 201 410 1 000 ton Marknadsläget för solid- och falskartong i Västeuropa var fortsatt svagt under andra kvartalet. Leveranserna från västeuropeiska producenter ökade dock under januari-juni med tre procent jämfört med samma period 2001 till följd av ökad export utanför Västeuropa. Iggesund Paperboards leveranser var under januari-juni nio procent högre än motsvarande period 2001. Leveranser och priser var oförändrade jämfört med första kvartalet. Produktionen begränsades, men i mindre utsträckning än tidigare. Iggesund Paperboard har aviserat prishöjningar för solid- och falskartong för hösten 2002. Rörelseresultatet uppgick för januari-juni till 376 (195) Mkr. Resultatförbättringen beror främst på högre leveransvolymer och positiva valutaeffekter samt lägre kostnader än under motsvarande period 2001, då ett ombyggnadsstopp genomfördes. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 190 (K1-02: 186) Mkr. Högre underhållskostnader uppvägdes av lägre virkes- och energikostnader. Iggesund Paperboard tillverkar solid- och falskartong vid två bruk i Sverige och ett i England. Iggesund Timber Kvartal Januari-juni Helår 2-02 1-02 2002 2001 2001 Nettoomsättning, Mkr 148 157 305 376 712 Rörelseresultat, Mkr 2 6 8 36 79 Produktion, 1 000 m3 55 56 111 165 299 Leveranser egna 54 63 117 177 322 sågverk, 1 000 m3 Marknadsläget var fortsatt svagt för trävaror. Rörelseresultatet för januari-juni blev 8 (36) Mkr. Förbättringen beror främst på lägre kostnader. Jämfört med första kvartalet förbättrades resultatet med 4 Mkr till -2 Mkr till följd av lägre kostnader. Iggesund Timber tillverkar trävaror vid ett sågverk i Sverige. Holmen Skog Kvartal Januari-juni Helår 2-02 1-02 2002 2001 2001 Nettoomsättning, Mkr 929 948 1 877 2 177 3 982 härav externa kunder 561 564 1 125 1 258 2 306 Rörelseresultat, Mkr 105 128 233 179 455 Virkesförbrukning vid koncernens svenska 946 945 1 891 2 121 4 144 enheter, 1 000 m3 Avverkning egen skog, 639 530 1 169 894 2 394 1 000 m3 Rörelseresultatet för januari-juni blev 233 (179) Mkr. Avverkningen på egen skog var högre samtidigt som priserna var lägre. Jämfört med första kvartalet försämrades resultatet med 23 Mkr till 105 Mkr beroende på säsongsmässigt högre kostnader som till viss del uppvägdes av högre avverkning på egen skog. Holmen Skogs resultat kommer i huvudsak från försäljning av virke som avverkats på egen skog. Holmen Kraft Kvartal Januari-juni Helår 2-02 1-02 2002 2001 2001 Nettoomsättning, Mkr 247 295 542 559 1 108 härav externa kunder 85 123 208 224 439 Rörelseresultat, Mkr 2 18 16 41 49 Elkraftförbrukning vid koncernens 971 882 1 853 1 988 3 998 svenska enheter, GWh Produktion egen 333 459 792 782 1 578 elkraft, GWh Rörelseresultatet för januari-juni uppgick till 16 (41) Mkr. Resultatminskningen beror främst på lägre priser. Jämfört med första kvartalet minskade resultatet med 20 Mkr till -2 Mkr, främst på grund av säsongsmässigt lägre kraftproduktion. Holmen Krafts resultat kommer huvudsakligen från produktion av hel- och delägd vattenkraft. FINANSIERING Kassaflödet före investeringar var 1 728 Mkr för första halvåret 2002. Investeringarna uppgick till 1 065 Mkr. Aktieutdelning om 800 Mkr utbetalades. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick per 30 juni till 3 284 (31 december 2001: 3 161) Mkr. Skuldsättningsgraden var 0,23 (0,22). Soliditeten uppgick till 56,5 (56,4) procent. Holmens försäljning utgörs till stor del av export från Sverige. Valutaexponeringen har säkrats för resterande del av 2002, cirka 75 procent för 2003 och cirka 25 procent för 2004. Under andra kvartalet upptogs ett femårigt avtalat kreditlöfte om 500 miljoner euro, vilket ersätter tidigare kreditlöfte. INVESTERINGAR Koncernens investeringar i anläggningstillgångar var 1 065 (728) Mkr, varav 705 Mkr avser ny pappersmaskin i Hallsta Pappersbruk. Avskrivningarna enligt plan uppgick till 566 (562) Mkr. PERSONAL Medelantalet årsanställda i koncernen var 5 097 (helåret 2001: 5 238). SKATT Holmen har i Länsrätten fått rätt till skattemässigt avdrag för underskott vid 1995 års taxering. Domen har vunnit laga kraft. Resultateffekten om 102 Mkr ingår i redovisad skatt för andra kvartalet. VIKTIG HäNDELSE Holmen har beslutat att utnyttja en option att köpa tillbaka vattenkrafttillgångar med en årlig produktionskapacitet om 541 GWh, som 1983 såldes i form av s k partnerfinansiering. Affären genomförs per årsskiftet 2002/2003 och priset är drygt 1,7 miljarder kronor. Stockholm den 13 augusti 2002 Göran Lundin VD och koncernchef Delårsrapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. Delårsrapport för januari-september offentliggörs den 29 oktober. För ytterligare information kontakta gärna: Göran Lundin, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 00 Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 16 Christer Lewell, informationsdirektör, tel 08 - 666 21 15. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00460/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00460/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar