Holmens bokslutsrapport för 2017

Kvartal Helår
Mkr 4-17 3-17 4-16 2017 2016
Nettoomsättning 3 908 3 947 3 937 16 133 15 513
Rörelseresultat
exkl. jämförelsestörande poster
421 593 579 2 166 2 162
Rörelseresultat 421 593 579 2 166 1 930
Resultat efter skatt 332 456 442 1 668 1 424
Resultat per aktie, kr 4,0 5,4 5,3 19,9 16,9
Rörelsemarginal, % * 10,8 15,0 14,7 13,4 13,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 6,7 9,4 9,3 8,7 8,6
Avkastning på eget kapital, % 6,1 8,5 8,5 7,8 6,9
Kassaflöde före investeringar och rörelsekapital 588 498           527 2 310 2 320
Skuldsättningsgrad 0,13 0,17 0,19 0,13 0,19

* Exklusive jämförelsestörande poster om -232 Mkr under 2016. Se vidare på sidan 15.

  • Rörelseresultatet för 2017 uppgick till 2 166 Mkr (2016: 2 162 Mkr exklusive jämförelsestörande poster).  Leveranserna av kartong, papper och trävaror ökade och försäljningsmixen förbättrades men det motverkades av ökade kostnader för insatsvaror och frakt samt stora underhållsstopp. 
  • Jämfört med tredje kvartalet minskade rörelseresultatet med 172 Mkr till 421 Mkr till följd av kostnader och produktionsbortfall i samband med underhållsstopp vid Iggesunds bruk.
  • Resultatet efter skatt för 2017 uppgick till 1 668 (1 424) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 19,9 (16,9) kronor. 
  • Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 8,7 (8,6) procent.
  • Kassaflödet 2017 var starkt och täckte utdelning om 1 008 Mkr samtidigt som nettoskulden minskades med 889 Mkr. 
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 13 (12) kronor per aktie. Styrelsen föreslår även en aktiesplit 2:1, innebärande att varje aktie delas upp i två aktier.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 – 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 30 januari 2018 kl 11.45.

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera