Holmens delårsrapport januari-juni 2023

Report this content

Kvartal Jan-jun Helår
Mkr 2-23 1-23 2-22 2023 2022 2022
Nettoomsättning 5 754 6 223 6 173 11 977 11 923 23 952
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande post 1 138 1 737 2 101 2 875 3 719 7 262
Rörelseresultat 1 138 1 737 2 101 2 875 3 984 7 527
Resultat efter skatt 890 1 371 1 642 2 261 3 125 5 874
Resultat per aktie, kr 5,5 8,5 10,1 14,0 19,3 36,3
Rörelsemarginal, %* 20 28 34 24 31 30
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 1 289 2 299 2 196 3 588 4 121 6 768
Nettoskuld i % av eget kapital 5 1 7 5 7 4

*Exkl. jämförelsestörande post 2022, se sid 15.  

  • Rörelseresultatet för januari-juni 2023 uppgick till 2 875 (januari-juni 2022: 3 984) Mkr. Exklusive jämförelsestörande post föregående år minskade rörelseresultatet med 844 Mkr till följd av lägre trävarupriser.
  • Jämfört med första kvartalet minskade andra kvartalets rörelseresultat med 599 Mkr till 1 138 Mkr till följd av ett större underhållsstopp i Workington och att föregående kvartal gynnades av elprissäkringar.
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-juni till 2 261 (3 125) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 14,0 (19,3) kronor.
  • Under andra kvartalet utbetalades ordinarie och extra utdelning om totalt 2 592 Mkr och egna aktier återköptes för 967 Mkr.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12 

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 17 augusti 2023 kl. 07:30.

Holmens verksamhet utgår från skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av det. Våra affärsområden är Skog, Trävaror, Kartong, Papper och Energi. Vi är 3 500 medarbetare som skapar värde för aktieägare, kunder och samhälle. Vår omsättning uppgick 2022 till nästan 24 Mdkr och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Välkommen att besöka holmen.com för mer information.