Holmens delårsrapport januari-mars 2017

Kvartal Helår
Mkr 1-17 4-16 1-16 2016
Nettoomsättning 4 131 3 937 3 828 15 513
Rörelseresultat
exkl. jämförelsestörande poster
627 579 580 2 162
Rörelseresultat 627 579 348 1 930
Resultat efter skatt 485 442 222 1 424
Resultat per aktie, kr 5,8 5,3 2,6 16,9
Rörelsemarginal, % * 15,2 14,7 15,1 13,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 10,2 9,3 9,1 8,6
Avkastning på eget kapital, % 9,2 8,5 4,3 6,9
Kassaflöde före investeringar och rörelsekapital 742 527 754 2 320
Skuldsättningsgrad 0,16 0,19 0,21 0,19

* Exklusive jämförelsestörande poster om -232 Mkr under 2016. Se vidare sidan 14.

  • Rörelseresultatet under januari-mars 2017 uppgick till 627 (januari-mars 2016: 580 exklusive jämförelsestörande poster) Mkr. Resultatförbättringen förklaras främst av högre resultat inom papper och trävaror.
  • Jämfört med fjärde kvartalet 2016 ökade rörelseresultatet med 48 Mkr till följd av högre kartongleveranser, bättre priser och produktmix för trävaror samt säsongsmässigt högre vattenkraftsproduktion.
  • Resultatet efter skatt för januari-mars uppgick till 485 (222) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 5,8 (2,6) kr. 
  • Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 10,2 (9,1) procent.
  • Försäljningen har utvecklats bra med förbättrad produkt- och marknadsmix. Kartongproduktionen har stabiliserats på en högre nivå efter genomförda investeringar. För att stärka råvaruförsörjningen till Bravikens sågverk och komplettera produkterbjudandet förvärvades i april Linghems sågverk. Direktavkastningen på egen skog var säsongsmässigt hög, 5,0 procent.

För ytterligare information kontakta: 
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05 
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22 
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 3 maj 2017 kl. 12.45.

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.