Holmens delårsrapport januari-mars 2022

Report this content

Kvartal Helår
Mkr 1-22 4-21 1-21 2021
Nettoomsättning 5 750 4 770 4 703 19 479
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande post 1 617 1 185 849 4 061
Rörelseresultat 1 883 1 006 849 3 731
Resultat efter skatt 1 483 868 675 3 004
Resultat per aktie, kr 9,2 5,4 4,2 18,5
Rörelsemarginal, %* 28 25 18 21
Redovisat värde skogstillgångar, Mkr 47 199 47 080 43 340 47 080
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 1 925 704 672 3 375
Nettoskuld i % av eget kapital 7 9 9 9

*Exkl. jämförelsestörande post i K1-22 (266 Mkr), K4-21 (-179 Mkr) och 2021 (-330 Mkr), se vidare på sida 14. 

  • Rörelseresultatet för januari-mars 2022 uppgick till 1 883 (januari-mars 2021: 849) Mkr. I rörelseresultatet ingår netto +266 Mkr avseende den skadade turbinen i Workington vilket hanteras som jämförelsestörande post. Exklusive jämförelsestörande post ökade rörelseresultatet med 768 Mkr till 1 617 Mkr tack vare högre försäljningspriser för papper och trävaror. 
  • Jämfört med fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande post med 432 Mkr till följd av prisökningar för papper och ökade leveranser av trävaror. I fjärde kvartalets resultat ingick drygt +200 Mkr från försäljning av en engelsk skogsfastighet.
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-mars till 1 483 (675) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 9,2 (4,2) kronor.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 28 april 2022 kl. 07.30.

Holmens verksamhet utgår från skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av det. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som skapar värde för aktieägare, kunder och samhälle. Vår omsättning uppgick 2021 till drygt 19 Mdkr och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Välkommen att besöka holmen.com för mer information.