Holmens delårsrapport januari-september 2017

Kvartal Januari-september Helår
Mkr 3-17 2-17 3-16 2017 2016 2016
Nettoomsättning 3 947 4 148 3 810 12 225 11 575 15 513
Rörelseresultat
exkl. jämförelsestörande poster
593 525 520 1 745 1 583 2 162
Rörelseresultat 593 525 520 1 745 1 352 1 930
Resultat efter skatt 456 394 395 1 336 982 1 424
Resultat per aktie, kr 5,4 4,7 4,7 15,9 11,7 16,9
Rörelsemarginal, % * 15,0 12,7 13,7 14,3 13,7 13,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 9,4 8,5 8,4 9,4 8,4 8,6
Avkastning på eget kapital, % 8,5 7,5 7,7 8,4 6,3 6,9
Kassaflöde före investeringar och rörelsekapital 498 482 560 1 722 1 792 2 320
Skuldsättningsgrad 0,17 0,19 0,21 0,17 0,21 0,19

* Exklusive jämförelsestörande poster om -232 Mkr under 2016. Se vidare på sidan 15.

  • Rörelseresultatet under januari-september 2017 uppgick till 1 745 Mkr (januari-september 2016: 1 583 Mkr exklusive jämförelsestörande poster). Resultatförbättringen förklaras av högre trävarupriser och bättre intjäning från skog.
  • Jämfört med andra kvartalet ökade rörelseresultatet med 68 Mkr till 593 Mkr främst till följd av att andra kvartalets resultat belastades av underhållsstopp.
  • Resultatet efter skatt för januari-september uppgick till 1 336 (982) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 15,9 (11,7) kr. 
  • Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 9,4 (8,4) procent.
  • Kassaflödet under året var starkt. Utdelning om 1 008 Mkr har utbetalats samtidigt som nettoskulden minskat med 360 Mkr.

För ytterligare information kontakta:  
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05  
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22  
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 0739 – 86 51 12 

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 24 oktober 2017 kl 11.50.

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, papper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. 2016 uppgick Holmens omsättning till 15,5 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på www.holmen.com

Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.