Holmens delårsrapport januari-september 2019

Report this content

Kvartal Januari-september Helår
Mkr 3-19 2-19 3-18 2019 2018 2018
Nettoomsättning 4 144 4 361 3 844 12 765 12 108 16 055
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande post 541 574 591 1 758 1 862 2 476
Rörelseresultat 541 574 591 1 758 1 862 2 382
Resultat efter skatt 409 451 458 1 363 1 724 2 268
Resultat per aktie, kr 2,5 2,7 2,7 8,1 10,3 13,5
Rörelsemarginal, % * 13,0 13,2 15,4 13,8 15,4 15,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 8,3 8,6 9,2 8,9 9,8 9,7
Avkastning på eget kapital, % 7,2 7,7 8,1 7,8 10,3 10,1
Kassaflöde före investeringar och rörelsekapital 522 884 581 2 062 1 829 2 500
Skuldsättningsgrad 0,18 0,14 0,13 0,18 0,13 0,12

*Exklusive jämförelsestörande post om -94 Mkr under fjärde kvartalet 2018.

  • Rörelseresultatet för januari-september uppgick till 1 758 (januari-september 2018: 1 862) Mkr. Resultatet har påverkats negativt med 210 Mkr från underhållstopp inom kartong jämfört med 60 Mkr 2018. Högre vedkostnader har uppvägts av bättre försäljningspriser.
  • Tredje kvartalets rörelseresultat uppgick till 541 Mkr jämfört med 574 Mkr i andra kvartalet. Ett större underhållsstopp belastade resultatet med 130 Mkr. Kostnaderna var säsongsmässigt låga och kartongproduktionen gick bra.
  • Resultatet efter skatt för januari-september blev 1 363 (1 724) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 8,1 (10,3) kronor. Resultatet föregående år påverkades positivt med 300 Mkr av sänkt skattesats i Sverige.
  • Efter styrelsens beslut i augusti att inleda återköp av egna aktier har 3,7 procent av totalt antal aktier återköpts för 1 430 Mkr.
  • Styrelsen avser att vid årsskiftet ändra redovisningen av skogsinnehavet så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i de områden Holmen har mark. Preliminära beräkningar visar att värdet uppgår till mellan 39 och 43 Mdr jämfört med dagens redovisade värde om 19 Mdr.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 – 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 18 oktober 2019 kl. 12.20.

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.