Holmens delårsrapport januari-september 2021

Report this content

Kvartal Jan-sep Helår
Mkr 3-21 2-21 3-20 2021 2020 2020
Nettoomsättning 4 877 5 129 3 727 14 709 12 078 16 327
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 1 129 898 714 2 876 1 884 2 479
Rörelseresultat 978 898 714 2 725 1 884 2 479
Resultat efter skatt 763 698 565 2 136 1 467 1 979
Resultat per aktie, kr 4,7 4,3 3,5 13,2 9,1 12,2
Rörelsemarginal, %* 23 18 19 20 16 15
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 980 1 019 735 2 671 2 042 2 411
Nettoskuld i % av eget kapital 10 11 8 10 8 10

*Exklusive jämförelsestörande post i K3-21, se vidare på sida 15.

  • Rörelseresultatet för januari-september uppgick till 2 725 (januari-september 2020: 1 884) Mkr och inkluderar en jämförelsestörande post om -151 Mkr avseende skadad turbin vid kartongbruket i Workington. Exklusive jämförelsestörande post uppgick rörelseresultatet till 2 876 Mkr. Resultatökningen om 992 Mkr beror på högre priser för trävaror och expansionen av trävaruaffären genom förvärvet av Martinsons och utbyggnaden av Bravikens Sågverk. 
  • Tredje kvartalets rörelseresultat exklusive jämförelsestörande post uppgick till 1 129 Mkr jämfört med 898 Mkr i andra kvartalet. Resultatökningen beror på högre priser på trävaror och papper samt säsongsmässigt låga kostnader. 
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-september till 2 136 (1 467) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 13,2 (9,1) kronor.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 22 oktober 2021 kl. 11.40.

Holmens verksamhet utgår från skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av det. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 300 medarbetare som skapar värde för aktieägare, kunder och samhälle. Vår omsättning uppgick 2020 till drygt 16 Mdr och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Välkommen att besöka holmen.com för mer information.