Miljötillstånd för Bravikens Sågverk

Länsstyrelsen i Östergötland, miljöprövningsdelegationen, har beslutat ge Holmen Timber tillstånd att uppföra och ta i drift ett sågverk vid Bravikens Pappersbruk utanför Norrköping. Slutliga driftsvillkor meddelas under hösten.

Sågverket beräknas fullt utbyggt ha en årlig kapacitet om 750 000 kubikmeter trävaror av gran. Driftstart är planerad till årskiftet 2009-2010. Vid fullt utbyggd kapacitet beräknas bemanningen uppgå till cirka 140 personer.


För ytterligare information kontakta gärna:
Håkan Lindh, VD Holmen Timber, tel 070-328 99 46 eller
Ingela Carlsson, informationsdirektör Holmen AB, tel 070-212 97 12.


I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 26 juni 2008 kl. 11.40.Om oss

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.

Prenumerera

Dokument & länkar