Ökad försäljning i Sveriges stadskärnor

Försäljningen ökar i Sveriges stadskärnor enligt sammanställningen av Cityindex avseende perioden 2016–2017. Hotell- och restaurangnäringen bidrar starkt till ökningen medan detaljhandeln har det tufft. Vidare är stora städer tydliga vinnare medan små städer har det kämpigare. Stadskärnor i Svealand och Götaland utvecklas positivt medan norrländska stadskärnor backar något.

Inom ramen för Cityindex har HUI Research, på uppdrag av Agora, kartlagt alla Sveriges 104 stadskärnor ur ett kommersiellt perspektiv. Kartläggningen omfattar bland annat omsättningsutvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotell och kommersiell service (till exempel gym, frisörer och biografer). När resultatet av kartläggningen summerades avseende perioden 2016-2017 stod det klart att stadskärnornas totala försäljning ökade med 0,5 procent. Hotell var den bransch som bidrog mest till ökningen med en tillväxt om 6 procent följt av restaurangnäringen som ökade med drygt 2 procent. Den enda bransch som utvecklades negativt var sällanköpsvaruhandeln som backade med nära 2 procent.

- Detaljhandeln befinner sig mitt i en strukturomvandling och det är glädjande att kommuner som arbetar aktivt med sin stadskärna uppvisar en tillväxt. Det är ett kvitto på att stadskärnan har flera kvalitéer som destination, varav handel är en viktig och avgörande del, säger Rikard Edenius, vd Agora.

Liksom i många andra sammanhang är storlek en styrka. De tre storstäderna uppvisade högst tillväxt med 1,4 procent medan kategorin större städer uppvisade en nolltillväxt. Medelstora städer och småstäder utvecklades negativt med -0,3 procent respektive -0,6 procent.

- Storstadsregionerna har en kraftig befolkningstillväxt, goda kommunikationer, stora besöksflöden och en rad andra fördelar som bidrar till tillväxten. Hotellbranschen gynnas särskilt i storstäderna och flera nyetableringar driver upp tillväxten, säger Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research.

Ur ett regionalt perspektiv uppvisar stadskärnor i Svealand högst tillväxt med 0,8 procent följt av stadskärnor i Götaland som ökade med 0,4 procent. Norrländska stadskärnor backade med 0,7 procent.­­ Enskilda stadskärnor med högst tillväxt var Sala, Ljungby, Piteå och Bollnäs.

Förklaring stadskategorier

Storstad                                Mer än 150 000 invånare i tätorten
Större stad                            37 500-149 999 invånare i tätorten
Medelstor stad                      15 000-37 499 invånare i tätorten
Småstad                               10 000-14 999 invånare i tätorten

Mer information:

Under hösten 2016 inledde HUI Research, på uppdrag av Agora, arbetet med Cityindex för att förse marknaden med en objektiv stadskärnemätning som inledningsvis omfattade Stockholm, Göteborg, Malmö och ytterligare 16 städer. Definitioner av stad och stadskärna har utarbetats i samarbete med branschorganisationer, fastighetsägare, forskare, detaljister, konsulter och andra branschföreträdare. Cityindex syfte är att beskriva utvecklingen främst inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna.

Mer information om Cityindex finns här.

Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research, 073-976 12 09, tobias.ronnberg@hui.se
Rikard Edenius, vd Agora, 070-605 51 05, rikard.edenius@agoraretail.se


HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se.

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) – är ett fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 21 fastigheter på 14 orter med en sammanlagd yta av 242 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 4,2 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Agoras Certified Adviser. För mer information www.agoraretail.se.


Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Detaljhandeln befinner sig mitt i en strukturomvandling och det är glädjande att kommuner som arbetar aktivt med sin stadskärna uppvisar en tillväxt. Det är ett kvitto på att stadskärnan har flera kvalitéer som destination, varav handel är en viktig och avgörande del.
Rikard Edenius, vd Agora
Storstadsregionerna har en kraftig befolkningstillväxt, goda kommunikationer, stora besöksflöden och en rad andra fördelar som bidrar till tillväxten. Hotellbranschen gynnas särskilt i storstäderna och flera nyetableringar driver upp tillväxten.
Tobias Rönnberg, analytiker HUI Research